28 286 Dierenwelzijn

Nr. 496 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 maart 2011

De vaste Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft mij per brief verzocht het rapport over de orka Morgan met een kabinetsreactie toe te sturen (uw kenmerk 2011Z00332/2011D01137).

Het wetenschappelijk rapport is reeds eerder door het Dolfinarium via hun website openbaar gemaakt: http://www.dolfinarium.nl/nl/dolfijn/informatie/morgan.html.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat het uitzetten van Morgan in de zee hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot haar dood, omdat het voor deze walvisachtige noodzakelijk is om in de familiegroep opgenomen te worden waarin het geboren is.

Zoals ik u berichtte naar aanleiding van eerdere Kamervragen over Morgan is het niet aan mij om een inhoudelijk oordeel uit te spreken over dit rapport en de conclusie (Tweede Kamer, 2010–2011, Aanhangsel, nrs. 344 en 862). Ik toets of het Dolfinarium handelt in overeenstemming met de voorwaarden uit het «Kwaliteitsprotocol opvang van niet-gedomesticeerde inheemse dieren» en de ontheffing voor opvang die verleend is op grond van de Flora- en faunawet. Ik constateer dat dat het geval is.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven