28 286 Dierenwelzijn

Nr. 394 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 20 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gemeenten steeds vaker worden geconfronteerd met gezondheidsrisico’s en gezondheidsproblemen, die gepaard gaan met intensieve veehouderij en een hoge dierdichtheid;

overwegende, het verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 6 april 2010 waarin de regering wordt gevraagd zo snel mogelijk met relevante wetgeving te komen voor een helder toetsingskader in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening, opdat de volksgezondheid een toetsingsgrond vormt voor het verlenen van vergunningen of het aanwijzen van bestemmingen;

verzoekt de regering zo snel mogelijk met relevante wetgeving te komen voor een helder toetsingskader – bijvoorbeeld in de vorm van een gezondheidseffectrapportage – opdat de volksgezondheid een toetsingsgrond vormt voor het verlenen van vergunningen of het aanwijzen van bestemmingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven