Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202028286 nr. 1098

28 286 Dierenwelzijn

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1098 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juni 2020

Bijgaand zend ik u een afschrift van de kabinetsreactie op openbare consultatievragen van de Europese Commissie voor de evaluatie van de EU-dierenwelzijnsstrategie 2012–20151.

De Europese Commissie heeft toegezegd de afgelopen EU-strategie Dierenwelzijn te evalueren en de Raad heeft de Europese Commissie in zijn conclusies van jongstleden december gevraagd om een nieuwe strategie te ontwikkelen die mede rekening houdt met de uitkomsten van de evaluatie.

De reacties die overheden, maar ook stakeholderorganisaties inbrengen zullen input vormen voor de evaluatie en zijn van belang voor de bezinning door de Europese Commissie op een nieuwe strategie.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl