Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428259 nr. 18

28 259
Goedkeuring van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II en briefwisseling (Trb. 2001, 136)

nr. 18
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 maart 2004

Protocol II bij het Nederlands-Belgische belastingverdrag van 5 juni 2001 regelt de macro-economische verrekening tussen Nederland en België van zuivere belastingopbrengsten over inkomsten uit grensoverschrijdende niet-zelfstandige arbeid. Volgens protocol II zou, voor zover van belang, een maandelijkse verrekening van de zuivere belastingopbrengsten plaats moeten vinden en wel op elk moment waarop Nederland de loonheffing respectievelijk België de bedrijfsvoorheffing over vorenbedoelde inkomsten ontvangt. Gebleken is dat een dergelijke (strikte) toepassing van protocol II niet mogelijk is zonder omvangrijke administratieve maatregelen bij betrokken werkgevers en de beide belastingadministraties. Teneinde het treffen van die maatregelen te voorkomen en bezien in het licht van de omstandigheid dat berekeningen over de jaren 1998, 2000 en 2001 hebben uitgewezen dat de jaarlijkse saldi van de macro-economische verrekening niet evident van elkaar afwijken, zijn de bevoegde autoriteiten van Nederland en België overeengekomen de macro-economische verrekening uit te voeren op basis van voorschotten per kwartaal gevolgd door een definitieve afrekening op het moment waarop de zuivere belastingopbrengsten definitief zijn vastgesteld. Een en ander is neergelegd in de «Administratieve regeling tot vastlegging van een aantal uitvoeringsmodaliteiten van de macro-economische verrekening in het kader van het Belgisch-Nederlandse belastingverdrag van 5 juni 2001.» Een afschrift van deze administratieve regeling is ter informatie bijgevoegd1.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informapunt Tweede Kamer.