Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200728240 nr. 81

28 240
Evaluatienota Klimaatbeleid

nr. 81
MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.

Voorgesteld 5 juli 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de energie- en klimaatambities in het regeerakkoord betekenen dat de inzet van fossiele brandstoffen minder CO2-intensief moet worden en absolute prioriteit moet worden gegeven aan duurzame energie en energiebesparing;

overwegende, dat de eventuele komst van nieuwe fossiele elektriciteitscentrales aan deze voorwaarden niets mag veranderen;

verzoekt de regering:

a. in eerste instantie via het Europese Emissiehandel Systeem, maar zo nodig met andere maatregelen te bewerkstelligen dat nieuwe fossiele elektriciteitscentrales de klimaatdoelen niet in gevaar brengen;

b. via de Stimuleringsregeling voor duurzame energie, of anderszins, te bewerkstelligen dat nieuwe fossiele elektriciteitscentrales geen negatieve invloed hebben op de kansen voor duurzame energie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Spies

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Jansen