Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228223 nr. 9

28 223
Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis)

nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID SCHELTEMA-DE NIE

Ontvangen 10 april 2002

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3, eerste lid, eerste volzin, wordt de zinsnede «en krachtens de Grondwet de Koning kunnen opvolgen» vervangen door: , krachtens de Grondwet de Koning kunnen opvolgen en deze niet verder bestaan dan in de tweede graad van bloedverwantschap.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe de getroffen overgangsregeling voor zover deze erfopvolgers betreft die op het moment van inwerkingtreding van de wet de Koning reeds in de derde graad van bloedverwantschap bestaan, te schrappen. Zij zullen vanaf de inwerkingtreding van de wet geen deel meer uitmaken van het koninklijk huis.

Wel lid van het koninklijk huis blijven degenen die voldoen aan de drie in het eerste lid cumulatief genoemde voorwaarden. Prinses Margriet en Mr Pieter van Vollenhoven zullen krachtens het resterend deel van de overgangsregeling lid van het koninklijk huis blijven totdat zij buiten de kring van erfopvolgers vallen.

Scheltema-de Nie