Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228223 nr. 6

28 223
Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis)

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 maart 2002

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 9, vierde lid, komt te luiden:

4. Bij het koninklijk besluit genoemd in het derde lid kan tevens de geslachtsnaam worden bepaald. Artikel 5, eerste tot en met elfde lid, en artikel 7 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

2. Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

De koninklijke besluiten bedoeld in deze wet, worden genomen op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Justitie en in het Staatsblad geplaatst.

Toelichting

Voor de toelichting bij deze nota van wijziging wordt verwezen naar het relevante deel van de nota naar aanleiding van het verslag.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok