Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228217 nr. A

28 217
Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen)

A
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD1

Voorstel van wet

Aanhef

1. In de aanhef is na het woord «alsmede» een zinsnede ingevoegd luidende: het gebruik van bedoelde gegevens. Verder zijn de woorden «strafbare feiten» vervangen door de zinsnede: misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard.

Artikel 1

2. onderdeel b luidde:

b. registratie: de verzameling van gegevens die verwerkt worden ten behoeve van de doeleinden beschreven in artikel 2;

3. onderdeel c luidde:

c. gegeven: een persoonsgegeven en elk ander gegeven dat verband houdt met het bestuur van een vennootschap;

4. onderdeel f ontbrak.

5. Artikel 2 luidde:

Onze Minister verwerkt gegevens in de registratie met de doeleinden:

a. het houden van toezicht op vennootschappen in het kader van de afgifte van verklaringen van geen bezwaar;

b. het voorkomen en bestrijden van misbruik van een vennootschap, waaronder het voorkomen en bestrijden van het plegen van strafbare feiten door of door middel van een vennootschap.

Artikel 3

6. De aanhef van het eerste lid luidde:

In de registratie worden gegevens opgenomen die afkomstig zijn van:

7. De onderdelen c, d en e ontbraken in het eerste lid.

8. Het tweede lid luidde:

2. Op verstrekkingen uit het handelsregister aan de registratie is artikel 9, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens niet van toepassing.

9. Het derde lid luidde:

3. In de registratie kunnen tevens gegevens worden opgenomen die op verzoek van Onze minister worden verstrekt door:

a. de belastingdienst;

b. het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen, als bedoeld in artikel 1 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

c. de politieregisters in de zin van de Wet politieregisters, voorzover toegestaan door de Wet politieregisters;

d. de justitiële documentatie, voorzover toegestaan door de Wet justitiële documentatie;

e. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen registers van een dienst die met de opsporing van strafbare feiten is belast;

f. openbare registers bij de wet ingesteld;

g. de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, als bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

h. de dossiers ten behoeve van de uitvoering van de artikelen 138, tiende lid, 50a, 53a, 248, tiende lid en 300a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

i. openbare informatie.

10. Het vierde en vijfde lid ontbraken.

11. Artikel 4 luidde:

1. In de registratie worden gegevens opgenomen over personen die het beleid van de vennootschap bepalen of mede bepalen.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, indien dat noodzakelijk is voor het doel van de registratie, ook andere personen worden aangewezen over wie gegevens kunnen worden opgenomen.

3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke categoriëen gegevens over de personen als bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen worden opgenomen.

12. Het vierde lid ontbrak.

Artikel 5

13. Het eerste lid luidde:

1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld aan welke instanties of personen die belast zijn met een publiekrechtelijke taak als vaste gebruikers desgevraagd in individuele gevallen persoonsgegevens uit de registratie worden verstrekt, alsmede voor welk doel.

14. Het nieuwe tweede lid ontbrak.

15. Het tweede lid is vernummerd tot derde lid, waarbij de zinsnede «die belast zijn met een publiekrechtelijke taak» is komen te vervallen en na de woorden «die verstrekking» is ingevoegd: en het doeleinde daarvan.

16. Het derde lid is vernummerd tot vierde lid, waarbij de zinsnede «ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of» is vervallen en na de woorden «strafbaar feit» is toegevoegd de zinsnede: als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

17. Het vierde lid is vernummerd tot vijfde lid.

Artikel 6

18. In de aanhef is de zinsnede «het doeleinde, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b,» vervangen door de zinsnede: artikel 2, tweede lid,.

19. In onderdeel a is de zinsnede «bedoeld in artikel 5, eerste lid,» komen te vervallen.

20. Artikel 7 luidde:

Artikel 7

Er worden geen gegevens verstrekt die afkomstig zijn van de justitiële documentatie, een politieregister, de belastingdienst of een register van een bijzondere opsporingsdienst als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder e van deze wet.

21. Er is een nieuw artikel 8 ingevoegd.

22. Artikel 8 is vernummerd tot artikel 9 en luidde:

Artikel 8

Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd uiterlijk acht jaren na een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdstip dat voor de doeleinden van de registratie relevant is.

Artikel 9

23. Artikel 9, onderdelen A en B, is vernummerd tot artikel 10.

24. In onderdeel a van onderdeel A is in de eerste zin de zinsnede «Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen, als bedoeld in artikel 1 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de rijksbelastingdienst.

In de tweede zin is het woord «uitvoeringsorganen» vervangen door: rijksbelastingdienst.

25. In onderdeel b van onderdeel B is in de eerste zin de zinsnede «Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen, als bedoeld in artikel 1 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de rijksbelastingdienst.

In de tweede zin is het woord «uitvoeringsorganen» vervangen door: rijksbelastingdienst.

26. Onderdeel C is vernummerd tot artikel 11.

In het eerste lid is de zinsnede «(Kamerstukken II 1999/2000, 26 883)» vervangen door: (Kamerstukken I 2001/02, 26 883, nr. 73).

In het tweede lid is de zinsnede «(Kamerstukken II 1999/2000, 26 883)», vervangen door: (Kamerstukken 2001/02, 26 883, nr. 73) wordt in artikel 33 van het voormelde voorstel van wet onderdeel d verletterd tot onderdeel e.

27. Artikel 10 is vernummerd tot artikel 12 en de zinsnede «artikel 5, tweede lid» is gewijzigd in: artikel 5, derde lid.

28. Artikel 13 ontbrak.

29. Artikel 11 is vernummerd tot artikel 14.

30. Artikel 12 is vernummerd tot artikel 15.

Memorie van toelichting

Blz. 1

31. In de eerste alinea is het woord «primair» vervallen en is na de woorden «mede bepalen» ingevoegd: of kunnen bepalen.

32. In de derde alinea zijn in de eerste zin de woorden «het wetsvoorstel» vervangen door: de wet. Verder is de zinsnede «(kamerstukken II 1998/99, 26 277)» vervangen door: (Stb. 2000, 283), in werking getreden op 1 september 2001. Ook is in de laatste zin het woord «immers» vervallen.

Blz. 2

33. In de eerste alinea ontbrak de eerste zin.

De eerste zin (thans tweede) luidde: Verder worden wijzigingen aangaande de vennootschap of haar bestuurders die in een later stadium plaatsvinden tevens in het geautomatiseerde systeem verwerkt.

In de tweede zin (thans derde) is het woord «voormelde» vervallen.

34. De tweede alinea luidde: Door middel van de in het systeem opgenomen gegevens kunnen verbanden getoond worden tussen vennootschappen en eventuele andere rechtspersonen, alsmede tussen vennootschappen, andere rechtspersonen en natuurlijke personen. Deze verbanden kunnen duiden op misbruik van een vennootschap.

35. De derde alinea (thans derde en vierde) luidde: Teneinde het misbruik van vennootschappen, waaronder met name het plegen van strafbare feiten door of door middel van vennootschappen te voorkomen en te bestrijden, is het noodzakelijk het doel waarvoor de registratie gehouden wordt uit te breiden, waardoor het ruimer wordt dan het oorspronkelijke doel in verband met de uitvoering van de taken krachtens het Burgerlijk Wetboek. De belangen die zijn gemoeid met het tegengaan van het misbruik van vennootschappen moeten worden afgewogen tegen de inbreuken op de persoonlijke levenssfeer van de daarbij betrokken personen. Daar het veelal gaat om gevoelige gegevens, is het wenselijk deze afweging van belangen te doen plaatsvinden binnen een specifiek wettelijk kader. Daartoe is een wettelijke grondslag wenselijk in de vorm van het onderhavige wetsvoorstel.

36. In de vijfde alinea is het woord «onderhavige» vervallen.

37. In de zevende alinea is de eerste zin luidende «De verwerking van andere gegevens wordt in het wetsvoorstel zelf geregeld» vervangen door: In het wetsvoorstel worden de persoonsgegevens waar het om gaat nader geconcretiseerd. Tevens wordt daarin de verwerking van andere gegevens geregeld.

38. In de laatste alinea luidden de eerste twee zinnen: Het wetsvoorstel regelt de verwerking van gegevens voor twee doeleinden. Deze zijn overeenkomstig artikel 7 van de Wet bescherming persoonsgegevens welbepaald en uitdrukkelijk omschreven in artikel 2.

De laatste zin doorlopend op blz. 3 is vervallen. Daarvoor in de plaats zijn drie zinnen toegevoegd.

Blz. 3

39. Op blz. 3 is in de derde alinea aan de eerste zin toegevoegd: of wijziging van de statuten.

40. De tweede tot en met zevende zin luidden: Dat geschiedt in overeenstemming met artikel 8, onder e, van de Wet bescherming persoonsgegevens, dat gegevensverwerking toestaat wanneer dat noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak. Deze gegevens worden altijd in de registratie verwerkt. Dat geldt ook voor de gegevens die afkomstig zijn van een van de derden, namelijk het handelsregister. Samen vormen zij de vaste bronnen van de registratie. Aangezien de verstrekking van gegevens uit het handelsregister in bulk geschiedt, wordt op dit punt afgeweken van artikel 9, eerste lid van de Wet bescherming persoonsgegevens. In de toelichting op artikel 3 wordt hierop nader ingegaan. De andere bronnen van de registratie zijn ook derden, namelijk instanties en personen die met een publiekrechtelijke taak zijn belast.

41. In de vierde alinea luidde de derde zin: Aangezien de overige bronnen van de registratie in het wetsvoorstel vermeld staan, hoeft de betrokkene op grond van artikel 34, vijfde lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens niet specifiek over de verkrijging van gegevens uit deze bronnen nader geïnformeerd te worden.

42. De vijfde alinea is vervallen.

43. In de eerste zin van de laatste alinea zijn de woorden «op verzoek aan» vervangen door: tot.

In de tweede zin is de zinsnede «die met de uitvoering van een publiekrechtelijke taak zijn belast» vervallen.

Blz. 4

44. Aan de eerste alinea is een zin toegevoegd.

45. In de tweede alinea is de zinsnede «art. 3, derde lid, onder e» vervangen door: art. 3, tweede lid, onder f en is een passage toegevoegd.

46. In de derde alinea is «artikel 8» vervangen door: artikel 9. Verder is de zinsnede «een periode van acht jaren» vervangen door: een bepaalde periode.

47. In de laatste zin van de vierde alinea is het woord «Deze» vervangen door: De laatstgenoemde.

48. De zesde alinea doorlopend op blz. 5 luidde: In de brief van 10 oktober 1996 aan de Tweede Kamer van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie (kamerstukken II 1996/97, nr. 25 056, nr. 1) is aangegeven dat het noodzakelijk is dat het openbaar bestuur over zodanige instrumenten beschikt dat voorkomen kan worden dat zij ongewild criminele activiteiten faciliteert. Ter uitvoering hiervan is in het najaar van 1999 een wetsvoorstel bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) (kamerstukken II 1999/2000, 26 883) aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin wordt voorgesteld een Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bureau BIBOB) op te richten dat tot taak heeft het openbaar bestuur, op zijn verzoek, te adviseren over mogelijke criminele betrokkenheid van degene met wie de overheid een zakelijke relatie wil aangaan in het kader van bepaalde vergunning- of subsidieverleningen dan wel intrekkingen, en het verlenen van een overheidsopdracht.

Blz. 5

49. In de zevende alinea, derde zin is de zinsnede «(kamerstukken II 1995/96, 24 797, nrs. 1 en 2) vervangen door: (kamerstukken II 1995/96, 24 797, nrs. 1–15)». In de laatste zin is de zinsnede «, in beginsel voorzover het gaat om veroordelingen» geschrapt.

Blz. 6

50. Paragraaf 5 is vernummerd tot paragraaf 6 en inhoudelijk vervangen door een nieuwe tekst, met dien verstande dat de eerste twee alinea's op blz. 7 zijn behouden.

Blz. 7

51. Paragraaf 6 is vernummerd tot paragraaf 5.

In de vierde alinea is in de eerste zin het woord «primair» geschrapt en is na het woord «het» ingevoegd: preventieve.

De tweede zin is geschrapt.

In de derde zin is voor «preventief toezicht» het woord «het» ingevoegd en zijn na het woord «oprichting» de woorden «of statutenwijziging» ingevoegd.

52. De zesde alinea luidde: Repressief toezicht kan geschieden, indien daartoe termen bestaan, door het indienen van een vordering tot ontbinding van een vennootschap door het Openbaar Ministerie.

53. De zevende alinea luidde: Het is wenselijk de registratie tevens voor een tweede belangrijk doel te houden, namelijk teneinde een bijdrage te leveren aan de voorkoming en bestrijding van het misbruik van vennootschappen. Aan de zevende alinea zijn twee zinnen toegevoegd.

54. De achtste alinea luidde: Onder misbruik wordt verstaan het plegen van strafbare feiten door of door middel van een vennootschap alsmede ander misbruik.

55. De negende alinea, doorlopend op blz. 8 luidde: Het wetsvoorstel regelt in overeenstemming met artikel 8, onder e, van de Wet bescherming persoonsgegevens, de grondslag voor de opname van gegevens in het geautomatiseerde systeem, alsmede voor de verstrekking van gegevens uit het systeem. Deze is gelegen in het feit dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor een goede vervulling van de publiekrechtelijke taak door de desbetreffende organen en personen. Uiteraard worden aan de verstrekking van gegevens, gelet op artikel 10 van de Grondwet, randvoorwaarden gesteld. De verstrekking van gegevens geschiedt namelijk uitsluitend aan instanties of personen die met een publiekrechtelijke taak zijn belast, voorzover zij de gegevens behoeven teneinde hun taak uit te voeren. De verstrekking is beperkt tot gegevens over personen die direct invloed kunnen uitoefenen op het bestuur van een vennootschap en justitiële gegevens, politiële gegevens en gegevens afkomstig van de belastingdienst zijn uitgesloten van verstrekking. Verder wordt in het wetsvoorstel geregeld dat gegevens over personen uiterlijk acht jaren na hun opname uit de registratie worden verwijderd.

Blz. 8 (thans blz. 7)

56. Aan de tweede alinea is een zin toegevoegd. Verder zijn vijf alinea's toegevoegd.

57. In de derde alinea (thans tevens op blz. 8), eerste zin zijn de woorden «(voorheen de Registratiekamer)» vervallen.

In de zesde zin luidde de laatste zinsnede: «, zullen worden betrokken bij de aanpassing van de Faillissementswet.»

Verder is een alinea toegevoegd.

Artikelen

Artikel 1

58. In de laatste alinea op blz. 8 is in de eerste zin de zinsnede «de doeleinden genoemd in artikel 2» vervangen door: het doeleinde genoemd in artikel 2, eerste lid.

Blz. 9

59. In de tweede alinea luidde de eerste zin als volgt: Voorzover het gaat om de oprichters van een vennootschap, de aandeelhouders, de bestuurders en hun eventuele partners, betreft het persoonsgegevens.

De derde zin luidde: Dit behoeven niet noodzakelijkerwijs persoonsgegevens te zijn.

De vierde zin luidde: De gegevens kunnen derhalve ook andere rechtspersonen betreffen, bijvoorbeeld stichtingen en rechtspersonen die opgericht zijn volgens buitenlands recht en die als zodanig niet zijn opgenomen in de registratie, maar betrokken zijn bij het bestuur van wel in de registratie opgenomen vennootschappen.

Na de vierde zin, zijn drie zinnen toegevoegd.

60. In de derde alinea is de derde zin vervallen.

Aan de vierde zin is een zinsnede toegevoegd luidende: «in de zin dat «elk ander gegeven» dan een persoonsgegeven verband dient te houden met het bestuur van een vennootschap».

Artikel 2

61. In de laatste alinea zijn in de eerste zin de woorden «staan de doeleinden» gewijzigd in: staat het doeleinde.

De tweede zin luidde: Deze zijn maatgevend voor het kader waarin de voor een behoorlijke uitvoering van de daar genoemde taken noodzakelijke verwerking van de gegevens plaatsvindt.

Blz. 10

62. De eerste alinea luidde: De doeleinden zijn: het houden van toezicht op vennootschappen in het kader van de afgifte van verklaringen van geen bezwaar en het voorkomen en bestrijden van misbruik van vennootschappen, waaronder het voorkomen en bestrijden van het plegen van strafbare feiten door of door middel van een vennootschap.

63. In de tweede alinea luidde de tweede zin: Indien vervolgens de oprichting van een vennootschap plaatsheeft, worden de gegevens van de vennootschap, van haar oprichters en van haar bestuurders opgeslagen in een geautomatiseerd systeem, dat door de minister van Justitie wordt gehouden.

64. In de vierde alinea luidde de eerste zin: Het tweede doeleinde voor de verwerking van gegevens betreft het voorkomen en bestrijden van misbruik van en door vennootschappen.

De derde zin luidde: Tevens omvat de term misbruik het plegen van strafbare feiten door of door middel van een vennootschap.

Hierna zijn twee alinea's ingevoegd.

65. In de vijfde alinea is de tweede zin vervallen.

In de vijfde zin is het woord «belastingdienst» vervangen door rijksbelastingdienst. Na het woord «zij» is ingevoegd het woord: alle.

Blz. 11

Artikel 3

66. In de eerste alinea zijn de woorden «het handelsregister» vervangen door: derden.

De laatste zin is vervangen door een nieuwe zin.

67. De tweede alinea is vervangen door een nieuwe alinea (thans blz. 12).

68. In de derde alinea zijn in de eerste zin de volgende woorden ingevoegd: Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

In de tweede zin is na het woord «en» ingevoegd: wordt De laatste zin is vervallen.

Blz. 12

69. De eerste alinea is vervangen door vijf nieuwe alinea's.

70. In de derde alinea luidde de eerste zin: Het is voor de duidelijkheid goed om te melden dat weigering van een verklaring van geen bezwaar niet uitsluitend plaatsvindt op grond van dergelijke informatie.

De vierde, vijfde en zesde zin zijn vervangen.

71. In de vierde alinea luidde de eerste zin: De belastingdienst, de politieregisters en de Justitiële Documentatie zijn gesloten systemen.

In de derde zin is het woord «signalering» vervangen door: verwijzing.

De vierde zin is vervallen.

Blz. 13

72. In de eerste alinea is in de eerste zin na het woord «feiten» de zinsnede ingevoegd, luidende: of het toezicht op financiële instellingen.

73. De tweede, derde en vierde alinea zijn vervangen door nieuwe alinea's.

Artikel 4

74. De vijfde en zesde alinea zijn vervangen door een nieuwe tekst.

Blz. 14

75. De tweede alinea luidde: Voor de soorten gegevens geldt dat alleen gegevens opgenomen worden die relevant zijn voor de uitvoering van de doeleinden die in artikel 2 zijn beschreven. De bepaling legt de interpretatie van deze norm bij de Kroon.

76. Een derde en vierde alinea zijn toegevoegd.

Artikel 5

77. In de laatste alinea, doorlopend op blz. 15, is na «(Stcrt. 1998, 204» ingevoegd: en 2000, 108.

Verder zijn de woorden «de Economische Controledienst» en «de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst» vervangen door: de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische Controledienst.

Blz. 15

78. De tweede alinea luidde: Het is de bedoeling dat deze gebruikers in de toekomst bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen.

79. De derde alinea is vervangen door een nieuwe tekst.

80. In de vijfde alinea is in de vijfde zin na het woord «van» ingevoegd: veelal.

De laatste zin van de alinea is vervallen.

81. In de zesde alinea is na het woord «die» ingevoegd: formeel.

82. De zevende alinea doorlopend op blz. 16 is vervangen door een nieuwe tekst.

Blz. 16

83. De eerste twee alinea's zijn vervangen door een nieuwe tekst.

84. In de derde alinea is na «Strafvordering» het woord «kan» vervangen door: kunnen.

Verder is na het woord «integraal,» de zinsnede ingevoegd: in digitaal zoekbare vorm.

85. In de laatste alinea is de zinsnede «(voorheen de Registratiekamer)» vervallen.

Blz. 17

Artikel 6

86. In de tweede alinea is na de eerste zin een zin ingevoegd.

87. Aan de derde alinea zijn drie zinnen toegevoegd.

Artikel 7

88. In de vijfde alinea is in de eerste zin de zinsnede «krachtens het derde lid» vervallen.

De tweede en derde zin zijn vervangen door een nieuwe tekst.

89. In de laatste alinea is de zinsnede «(voorheen de Registratiekamer)» vervallen.

Blz. 18

90. Na de derde zin is een alinea toegevoegd.

Artikel 8

91. De toelichting is vervangen door een nieuwe tekst.

Artikel 9

92. Artikel 9, onderdelen a en b, is vernummerd tot artikel 10.

Ingevoegd is de toelichting op het nieuwe artikel 9.

Blz. 19

93. In de derde alinea is de zinsnede «Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsorganen sociale verzekeringen» vervangen door: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de rijksbelastingdienst.

94. Artikel 9, onderdeel c is vernummerd tot artikel 11. De laatste alinea op blz. 19 staat thans onder de toelichting op artikel 11.

In de eerste zin van de alinea is het woord «tevens» geschrapt. In de voorlaatste en in de laatste zin is het woord «doeleinde» vervangen door het woord: gebruik.

Aan de toelichting is een alinea toegevoegd.

Blz. 20

Artikel 10

95. Het artikel is vernummerd tot artikel 12.

96. De toelichting op de artikelen 13 en 14 ontbrak.


XNoot
1

De integrale teksten zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.