Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328197 nr. 8

28 197
Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel)

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM

Ontvangen 22 april 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, onder 2, wordt in artikel 227b, vierde lid, na «lid 1, aanhef en onder a, c of d,» ingevoegd: of artikel 15d, lid 1 of 2 van Boek 3.

Toelichting

In de wet wordt nu geregeld dat een overeenkomst vernietigbaar is indien de dienstverlener niet heeft voldaan aan de informatieverplichtingen die zijn neergelegd in lid 1 onder aanhef en a, c of d. In boek 3, artikel 15d, lid 1 is de verplichting opgenomen voor dienstverleners om identiteits- en contactgegevens gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk te maken en in lid 2 is de verplichting opgenomen om prijzen duidelijk en ondubbelzinnig aan te geven. Indien aan deze verplichtingen niet is voldaan (en de dienstverlener dus de wet overtreedt) zou een overeenkomst ook vernietigbaar moeten zijn. Dit amendement beoogt dat te regelen.

Van Dam