Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200528197 nr. 22

28 197
Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel)

nr. 22
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 augustus 2005

Bij de behandeling van de Aanpassingswet richtlijn elektronische handel zijn twee moties door uw kamer aangenomen die betrekking hebben op het functioneren van de meldpunten Kinderporno en Discriminatie en de inrichting van een zogenaamd Notice and Takedown systeem (TK 2003–2004, 28 197 nrs. 19 en 20). Tijdens deze behandeling heb ik reeds toegezegd u een half jaar na inwerkingtreding van de Aanpassingswet over deze onderwerpen te informeren.

In de brief van 24 januari 2005 inzake terrorismebestrijding (Kamerstukken II, 2004–2005, 29 754, nr. 5) heb ik u geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot de inrichting van het Notice and Takedown (NTD) systeem. In deze brief heb ik aangegeven dat in 2004 in opdracht van de minister van Justitie samen met de brancheorganisatie voor Nederlandse internetbedrijven een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een systeem van Notice and Takedown. In het onderzoeksrapport wordt een systeem beschreven om strafbare inhoud van berichten op het internet, zoals kinderporno, discriminatie en inbreuken op auteursrechten, door de overheid samen met internetbedrijven, tegen te kunnen gaan. De kern van het onderzochte NTD systeem is een meldpunt, zoals nu het Meldpunt Discriminatie Internet, voor illegale informatie. In het onderzochte systeem ontvangen medewerkers van het meldpunt meldingen van burgers over vermeende illegale informatie op het internet en laten deze door deskundigen onderzoeken op het strafbare karakter daarvan. Het kan gaan om een website, een nieuwsgroep of andere vormen van online content die op de diverse onderdelen van het internet zijn geplaatst. Daarnaast bewaakt het meldpunt bepaalde specifieke websites, nieuwsgroepen, en dergelijke waarvan bekend is dat er illegaal materiaal voorkomt. Als mogelijk illegaal materiaal is aangetroffen dat wordt gefaciliteerd («gehost») in Nederland, dan wordt een zogenaamde notice uitgebracht aan de hosting-provider om de informatie weg te halen (take down) en de politie wordt gevraagd onderzoek te doen naar de persoon of personen verantwoordelijk voor het plaatsen van de informatie. In de onderzoeksrapportage wordt geconcludeerd dat voor een dergelijk systeem bij de betrokken organisatie (internet service providers, openbaar ministerie en politie) draagvlak bestaat. Wel worden nog enkele discussiepunten genoemd waarover nog overeenstemming bereikt moet worden.

Op 31 maart 2005 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waar vertegenwoordigers van Justitie, politie, openbaar ministerie en Internet Service Providers hebben gesproken over de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. Tijdens deze bijeenkomst is het draagvalk voor de voorstellen nog eens bevestigd. Wel zullen de aangestipte discussiepunten, waaronder de bijdragen van de verschillende partijen en de voorwaarden daarvoor nader moeten worden uitgewerkt. Over deze punten dienen in het vervolgtraject werkendeweg besluiten te worden genomen. De discussiepunten houden zo de ontwikkeling van andere onderdelen niet verder op.

Besloten is om nu reeds een begin te maken met de uitvoering van een NTD-systeem overeenkomstig het inrichtingsvoorstel in het haalbaarheidsonderzoek. In het kort komt het neer op de ontwikkeling van de belangrijkste componenten van het NTD-systeem, te weten de meldpuntfunctie en de beoordelingsorganen waarbij overheidsinstanties zijn betrokken. Deze kunnen reeds worden uitgewerkt en voorbereid. In het overleg is door de internet service providers voorgesteld om deze inrichting te laten aanhaken bij de inrichting van een landelijk meldpunt, zoals het National High Tech Crime Centre (NHTCC) dit wil gaan ontwikkelen.

Ook met de huidige meldpunten zijn gesprekken gevoerd. Zij staan in beginsel positief ten opzichte van het NTD-systeem. Het Meldpunt kinderporno vindt het met name van belang dat haar functie gewaarborgd kan blijven, los van de vorm waarin. Het NTD-systeem kan daarbij een optie zijn. Het Meldpunt discriminatie vindt met name van belang dat er een efficiënt systeem wordt opgezet. Dit kan naar het oordeel van het meldpunt het NTD-systeem zijn. In het overleg hebben de Internet Service Providers aangegeven dat aan hun kant de procedures voor de verwerking van meldingen is ingericht, ervan uitgaande dat die gelijk zal zijn aan de procedures zoals die met de bestaande meldpunten zijn afgesproken.

Inmiddels heb ik, samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tijdens een werkbezoek aan het NHTCC de afspraak gemaakt om een Nationaal Meldpunt Cybercriminaliteit in te richten. Aan de korpschef KLPD heb ik een plan van aanpak op te stellen voor de bouw van een meldpunt en de verdere inrichting van het NTD systeem. Zo mogelijk dient het meldpunt op 1 januari 2006 operationeel te zijn. In eerste aanleg zal het meldpunt zich focussen op bestrijding van haatzaaiende en terroristische uitingen, daarna zullen stapsgewijs de andere beleidsterreinen worden bestreken.

In de NTD-structuur zal met de bestaande meldpunten rekening worden gehouden op een zodanige wijze dat de continuïteit van de functie van die meldpunten wordt gewaarborgd. Zo kan van de kennis bij de meldpunten gebruik worden gemaakt voor de beoordeling van meldingen. Anderzijds kunnen de meldpunten gebruik maken van de NTD structuur wanneer over een melding discussie ontstaat met een provider. Vanuit de NTD-structuur zal er frequent contact zijn met providers. Langs die weg kunnen providers aangespoord worden om actief illegaal materiaal te melden.

Zoals ik reeds aangaf, zal de eerste prioriteit voor het NTD-systeem liggen bij de bestrijding van haatzaaiende en terroristische uitingen. Ik zal u dan ook over de verdere ontwikkelingen rond het NTD-systeem informeren via de gebruikelijke halfjaarlijkse rapportages over de voortgang van maatregelen en de beleidsuitvoering op het terrein van terrorismebestrijding.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner