Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428197 nr. 17

28 197
Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel)

nr. 17
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 4 november 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, onder 1, wordt artikel 15e, tweede lid, vervangen door:

2. Onverminderd het bepaalde in de tweede volzin, is het verzenden van commerciële communicatie per elektronische post aan natuurlijke personen uitsluitend toegestaan, indien de dienstverlener van de informatiemaatschappij in wiens opdracht de commerciële communicatie wordt verspreid kan aantonen, dat de betreffende ontvanger daarvoor vooraf toestemming heeft verleend. Degene die elektronische contactgegevens voor elektronische post heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gebruiken voor het verspreiden van commerciële communicatie per elektronische post met betrekking tot eigen gelijksoortige producten en diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de ontvanger duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens en, indien de ontvanger hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke commerciële communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens.

Toelichting

Met dit (gewijzigde) amendement wordt het wetsvoorstel voor wat betreft het verzenden van commerciële communicatie per elektronische post in overeenstemming gebracht met hetgeen is bepaald in de gewijzigde Telecommunicatiewet, te weten een zogeheten soft opt-in systeem. Deze bepalingen gelden slechts voor natuurlijke personen, zoals ook in de Telecommunicatiewet is bepaald.

Van Dam