Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328197 nr. 14

28 197
Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel)

nr. 14
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 29 september 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, onder 1, wordt artikel 15e, tweede lid, vervangen door:

2. Onverminderd het bepaalde in de tweede volzin, is het verzenden van commerciële communicatie per elektronische post uitsluitend toegestaan, indien de dienstverlener in wiens opdracht de commerciële communicatie wordt verspreid kan aantonen, dat de betreffende ontvanger daarvoor vooraf toestemming heeft verleend. Degene die elektronische contactgegevens voor elektronische post heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gebruiken voor het verspreiden van commerciële communicatie per elektronische post met betrekking tot eigen gelijksoortige producten en diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de ontvanger duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens en, indien de ontvanger hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke commerciële communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens.

Toelichting

Met dit (gewijzigde) amendement wordt het wetsvoorstel voor wat betreft het verzenden van commerciële communicatie per elektronische post in overeenstemming gebracht met hetgeen is bepaald in richtlijn 2002/58/EG, te weten een zogeheten soft opt-in systeem voor het verzenden van commerciële berichten per elektronische post. Door bepalingen elders in het wetsvoorstel wordt overtreding van artikel 15e, tweede lid strafbaar op basis van de wet op de economische delicten.

Van Dam