Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328197 nr. 11

28 197
Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178) (Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DAM

Ontvangen 23 april 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, onder 1, wordt in artikel 15f, derde lid, de zinsnede «artikelen 15d en 15e lid 1» vervangen door: de artikelen 15d en 15e leden 1 en 2.

Toelichting

In het wetsvoorstel was de handhaving van artikel 15e lid 2 niet geregeld. Dit amendement brengt ook de handhaving van 15e lid 2 onder bij de ECD.

Van Dam