Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200828165 nr. 86

28 165
Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

nr. 86
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2008

Bij brief van 19 juni jl. heb ik u geïnformeerd over de voorgenomen verkoop door Sdu Holding B.V. van het bedrijfsonderdeel Sdu Identification B.V. (hierna te noemen Sdu i) aan Sagem Sécurité S.A., een onderdeel van de Groupe Safran. Sdu i is het onderdeel van Sdu dat onder meer de reisdocumenten, rijbewijzen en vreemdelingendocumenten maakt. Bij de privatisering van de Sdu in 2007 zijn in de contracten van een aantal overheidspartijen met de Sdu zogenaamde Change of Ownership-clausules opgenomen. Op grond van deze clausules is instemming van de betrokken overheidspartijen nodig bij een wijziging van de zeggenschap binnen de Sdu. Naar aanleiding van deze brief heeft u mij bij brief van 9 juli jl. gevraagd u over de toekomstige ontwikkelingen in deze zaak te informeren.

In de genoemde brief heb ik u gemeld dat ik de Sdu mede namens de andere overheidspartijen heb meegedeeld dat ik voornemens ben onder voorbehoud mijn instemming te verlenen aan de voorgenomen wijziging van zeggenschap bij Sdu i. Het voorbehoud heeft betrekking op nadere juridische uitwerking en nader onderzoek naar aanleiding van antwoorden van Sagem op een aantal vragen die ik op grond van de Change of Ownership-clausules in de diverse overheids-contracten mede namens de andere overheidspartijen aan de Sdu heb gesteld. De vragen die ik op grond van de Change of Ownership-clausule mede namens de andere overheidspartijen heb gesteld hadden betrekking op het waarborgen van de continuïteit van de uitvoering van de betrokken overheidscontracten, het waarborgen van de kwaliteit van de producten en de dienstverlening, het garanderen van de staatsveiligheid en het waarborgen van de bescherming van persoonsgegevens.

De nadere juridische uitwerking heeft plaatsgevonden en het nader onderzoek is afgerond. De nadere juridische uitwerking heeft geleid tot een Change of Ownership Agreement tussen Sdu i, Sagem en de betrokken overheidspartijen waarin de contractuele positie van de verschillende overheidspartijen met Sdu i op een goede wijze nader is vastgelegd en waarin garanties zijn opgenomen voor de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van de betrokken overheids-contracten door Sdu i. Ook het nader onderzoek geeft geen aanleiding om mijn instemming met de voorgenomen verkoop van Sdu i te onthouden. Ik heb de Sdu daarom mede namens de andere betrokken overheidspartijen meegedeeld dat ik geen reden zie om mijn instemming te onthouden aan de voorgenomen wijziging van zeggenschap bij Sdu i.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten