28 165
Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

nr. 43
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2006

Per brief van 24 mei 2006 (TK, 2005–2006, 28 165, nr 40) heb ik u uitgebreid geïnformeerd over de verkoop van de aandelen Connexxion Holding N.V. die de Staat momenteel bezit. In de brief van 19 juni 2006 (TK, 2005–2006, 28 165, nr 42) heb ik u geïnformeerd over het te voeren overleg met de Groepsdirectie en Raad van Commissarissen van de onderneming. Met deze brief informeer ik u tenslotte over de bereikte overeenstemming.

Na de gevoerde overleggen op 21 en 26 juni met de onderneming heb ik besloten tot de gefaseerde verkoop van de aandelen. In de eerste stap vindt verkoop plaats van 66 2/3% van de aandelen. In de tweede en laatste stap, na 5 jaar, wordt het resterende pakket van 33 1/3% verkocht. Eventueel kan in overleg tussen aandeelhouders, de Groepsdirectie en Raad van Commissarissen worden besloten om eerder dan na 5 jaar tot verkoop van het resterende pakket over te gaan.

Met deze gefaseerde verkoop druk ik, aanvullend op de Selectiecriteria, uit dat ik er aan hecht dat de onderneming haar potentieel verder kan ontwikkelen en kan blijven investeren in haar mensen en in innovaties. Een filialisering als gevolg van de verkoop past daar wat mij betreft niet in.

Gegadigden dienen zich, zoals ik in mijn brief van 24 mei heb toegelicht, te kwalificeren om toe gelaten te worden tot het proces. Vervolgens moeten gegadigden aantonen dat zij zich kwalificeren voor iedere volgende ronde in het selectieproces. De beoordeling en selectie van deze gegadigden vindt plaats aan de hand van tussen de onderneming en de Staat overeengekomen selectiecriteria. Deze hanteer ik zeer kritisch. Bij deze beoordeling en selectie wordt de onderneming nauw betrokken.

Naast de hoogte van de bieding gelden de volgende criteria.

• Continuïteit van de onderneming;

• Betrokkenheid van de nieuwe aandeelhouders bij de bedrijfsstrategie, c.q. aanvaardbaarheid van de strategie van de koper voor de Staat als verkoper en voor Connexxion Holding N.V.;

• Belangen van het personeel, waaronder de effecten op de werkgelegenheid;

• Visie op het openbaar vervoer in Nederland en de ontwikkelingen die daarin ondermeer de laatste jaren in gang zijn gezet;

• Kwaliteit, reputatie en financiële soliditeit van de koper, daaronder mede te verstaan het financiële vermogen van de koper om Connexxion in zijn verdere ontwikkeling te kunnen volgen;

• Bijbehorende voorwaarden van de bieding waaronder door de Staat als verkoper af te geven garanties en vrijwaringen;

• Executierisico’s, onder meer met het oog op fusietoets NMa / Europese mededingingstoets;

• Intenties om de te verwerven aandelen minimaal gedurende een bepaald tijdvak aan te houden.

Ik vertrouw erop u met deze en mijn eerdere brieven adequaat te hebben geïnformeerd.

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Naar boven