28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid

Nr. 286 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 juni 2018

Met deze brief informeer ik u, mede namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over het voornemen tot benoeming van drs. Wouter Bos als voorzitter van de raad van bestuur (CEO) van Invest-NL vanaf het moment van oprichting van de naamloze vennootschap. Op dit moment is de verwachting dat Invest-NL op zijn vroegst in het voorjaar van 2019 zal worden opgericht.

De ministers zijn verheugd met de gekozen kandidaat. Een combinatie van bestuurservaring in zowel de private als publieke sector en een sterke betrokkenheid bij de maatschappelijke thema’s waar Invest-NL zich op zal richten maakt de heer Bos tot de juiste persoon voor deze functie.

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging van de voorzitter van de raad van bestuur van Invest-NL wordt conform het beloningsbeleid voor staatsdeelnemingen vastgesteld. Dit beloningsbeleid moet de deelneming in staat stellen om gekwalificeerde en deskundige bestuurders aan te trekken. Hieraan moet echter op een sobere wijze invulling worden gegeven, gezien het publieke belang en het maatschappelijke kapitaal dat de deelneming beheert. De drie betrokken ministers hebben de bezoldiging voor de CEO bepaald op € 202.000 bruto, een pensioenbijdrage van € 25.000 en een onkostenvergoeding. Dit is het beloningsmaximum dat zal gelden voor de vennootschap.

Opbouwfase

Zoals wij eerder hebben laten weten zal er vóór oprichting al worden begonnen met het opbouwen van Invest-NL, om ná oprichting direct een voortvarende start met de activiteiten van Invest-NL te kunnen maken. Door het voorbereidende werk in de opbouwfase zal de onderneming zich direct kunnen richten op haar kerntaken: het door middel van ontwikkelingsdiensten en financiering ondersteunen van ondernemingen bij risicovolle activiteiten op het gebied van grote transitieopgaven en het helpen doorgroeien van start-ups en scale-ups naar grotere ondernemingen.

Om deze opbouwfase te ondersteunen is de heer Bos gevraagd om vanaf 29 oktober reeds met zijn werkzaamheden starten. Dit biedt hem bovendien de mogelijkheid om de strategie en visie van Invest-NL mede vorm te geven.

Omdat de vennootschap nog moet worden opgericht zullen deze werkzaamheden vanuit een andere functie dan CEO moeten worden ingevuld. Er zijn verschillende alternatieven onderzocht om de arbeidsverhouding in de opbouwfase vorm te geven. Het meest geschikt is gebleken om dit door middel van een bijzondere tijdelijke ambtelijke aanstelling (met een duur van maximaal tweeënhalf jaar) te doen.

De werkzaamheden van de beoogd CEO zullen in deze fase grotendeels vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden na oprichting. De bezoldiging die hij krijgt tijdens deze ambtelijke aanstelling is om deze reden gelijk aan de bezoldiging die hij conform het beloningsbeleid voor Invest-NL zal krijgen als toekomstig CEO. Gezien de aard van de werkzaamheden en het tijdelijke karakter van de aanstelling achten wij dat in dit bijzondere geval gerechtvaardigd.

De aanstelling zal beëindigd worden zodra de vennootschap is opgericht (naar verwachting in het voorjaar van 2019) of maximaal zes maanden nadat duidelijk is geworden dat het wetsvoorstel »Machtigingswet oprichting Invest-NL» niet tot wet verheven zal worden.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat Invest-NL met deze kandidaat een succesvolle start zal maken.

Een gelijkluidende brief wordt aan de Eerste Kamer verzonden.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven