Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228075 nr. 5

28 075
Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro)

nr. 5
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 november 2001

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel I wordt na onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

In Hoofdstuk 3 (Ministerie van Economische Zaken) wordt de tabel als volgt gewijzigd:

1. Rij 8 vervalt.

2. Rij 19 komt te luiden:

19Wet Fonds economische structuurversterking23c f 400 miljoen€ 181 512 086,44

3. Rij 27a komt te luiden:

27aWet tot ontginning van steenzout bij BuurseIII1c vijf en twintig cent (f 0,25)€ 0,11

B

Artikel I, onderdeel B komt te luiden:

B

In Hoofdstuk 4 (Ministerie van Financiën) wordt in artikel 1 de tabel als volgt gewijzigd:

1. De rijen 1, 2 en 3 vervallen.

2. In de rijen 14 tot en met 23, 26 en 28 tot en met 31 wordt in kolom H «EUR» telkens vervangen door €.

3. In kolom G van de rijen 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 en 23 vervalt telkens «f».

C

In artikel I, onderdeel C wordt na onderdeel 2 een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

3. In rij 189 wordt in kolom D «7» vervangen door: 6.

D

Na artikel X wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XA

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 juni 2000 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg, Kamerstukken II 1999–2000, nr. 27 207) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

In artikel 7:16, eerste lid, wordt «f 5 000,–» vervangen door: € 2 269.

Toelichting

Mede namens mijn ambtgenoot van Justitie wordt het volgende opgemerkt.

Bij het verwerken van de Aanpassingswet euro (Stb. 2001, 481) door de SDU zijn nog enkele kleine omissies aan het licht gekomen. Met deze tweede nota van wijziging worden deze hersteld. In alle gevallen betreft het technische wijzigingen waaraan geen beleidsbeslissingen ten grondslag liggen.

ARTIKELSGEWIJS

A

1. In het Besluit verhoging nationale omzetdrempel concentratietoezicht (Stb. 2001, 461) is dit artikel gewijzigd en is een bedrag in euro's opgenomen. Deze rij kan derhalve vervallen.

2. In rij 19 was per abuis het verkeerde artikel opgenomen.

3. In rij 27a was per abuis in kolom G het tussen haakjes geplaatste bedrag niet opgenomen.

B

De bedragen in de Comptabiliteitswet zijn er bij de Zevende wijziging (per 1 juli 2000, Stb. 2001, 240) uitgehaald.

C

In de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Stb. 2000, 481) is artikel 77l van het Wetboek van Strafrecht vernummerd, deze wijziging was per abuis nog niet verwerkt.

D

In het wetsvoorstel Arbeid en zorg komt een maximum-boetebedrag voor. Dit bedrag wordt thans in euro omgezet overeenkomstig de overige soortgelijke bedragen in de SZW-wetgeving.

De Minister van Financiën,

G. Zalm