Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228075 nr. 1

28 075
Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro)

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

25 oktober 2001

Beatrix

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Aanpassingswet euro wordt als volgt gewijzigd:

A

In Hoofdstuk 1 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) wordt in artikel 1 de tabel als volgt gewijzigd:

De rijen 1 tot en met 3, 8 tot en met 10, 15 tot en met 17, 77 tot en met 83, 87 tot en met 91, 95 en 114 tot en met 120 komen te luiden:

ABCDEFGH
1Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers142 tweede f 6 320,-€ 2 867,89
2Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers142 derdef 6 320€ 2 867,89
3Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers142 derde, tweede bedragdat op 1 januari 1985 f 63 200,- bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg
8Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers592 tweedef 6 320,-€ 2 867,89
9Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers592 derde, eerste bedragf 6 320,-€ 2 867,89
10Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers592 derde, tweede bedragdat op 1 januari 1985 f 63 200,- bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg
15Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers1392 tweedef 6 320,-€ 2 867,89
16Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers1392 derdef 6 320,-€ 2 867,89
17Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers1392 derde, tweede bedragdat op 1 januari 1985 f 63 200,- bedroegdat, omgerekend naar euro's, op 1 januari 1985 € 28 678,91 bedroeg
77Wet bezoldiging Nationale ombudsman11 eerste bedragf 19 407€ 8 806,51
78Wet bezoldiging Nationale ombudsman11 tweede bedragf 17 078€ 7 749,66
79Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer11 eerstef 19 407€ 8 806,51
80Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer11 tweedef 18 205€ 8 261, 07
81Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer11 derdef 17 078€ 7 749,66
82Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer41 eerste bedragf 19 407€ 8 806,51
83Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer41 tweede bedragf 17 078€ 7 749,66
87Wet op de Raad van State402a f 364€ 165
88Wet op de Raad van State402b f 722€ 327
89Wet op de Raad van State402c f 722€ 327
90Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen11 eerste bedragf 19 407€ 8 806,51
91Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen11 tweede bedragf 18 205€ 8 261,07
95Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer91  f 4 403€1 997,99
114Wet vergoedingen leden Eerste Kamer4   f 3 608 per maand€ 1 637,24 per maand
115Wet vergoedingen leden Eerste Kamer101  f 3 658€ 1 659,93
116Wet vergoedingen leden Eerste Kamer161  f 4 193€ 1 902,70
117Wet vergoedingen leden Eerste Kamer182 eerste bedragf 483€ 219,18
118Wet vergoedingen leden Eerste Kamer182 tweede bedragf 4 835€ 2 194,03
119Wet vergoedingen leden Eerste Kamer182 derde bedragf 9 672€ 4 388,96
120Wet vergoedingen leden Eerste Kamer182 vierde bedragf 15 718€ 7 132,52

2. De rijen 84, 85 en 86 vervallen.

B

In Hoofdstuk 4 (Ministerie van Financiën) wordt in artikel 1 de tabel als volgt gewijzigd:

In de rijen 14 tot en met 23, 26 en 28 tot en met 31 wordt in kolom H «EUR» telkens vervangen door: €.

C

In Hoofdstuk 5 (Ministerie van Justitie) wordt de tabel als volgt gewijzigd:

1. De rijen 1 tot en met 7 komen te luiden:

1.Algemene wet bestuursrecht8:413a f 64€ 29
2.Algemene wet bestuursrecht8:413b f 241€ 109
3.Algemene wet bestuursrecht8:413c f 481€ 218
4.Beroepswet222a f 182€ 82
5.Beroepswet222b f 364€ 165
6.Beroepswet222c f 722€ 327
7.Beroepswet223  f 722€ 327

2. De rijen 20, 21, 30 tot en met 32, 65, 66, 78, 82 tot en met 87, 89 tot en met 97, 99 tot en met 113, 115, 117 tot en met 125, 148, 178, 191 en 192 komen te luiden:

ABCDEFGH
20Gerechtsdeurwaarderswet432c ten hoogste f 10 000de derde categorie
21Invoeringswet wetboek van Strafrecht21   ten hoogste driehonderd guldende eerste categorie
30Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie242a f 300€ 136
31Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie242b f 600€ 272
32Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie243  f 600€ 272
65Wet op de rechtsbijstand462  f 64€ 29
66Wet op de rechtsbijstand463  f 182€ 82
78Wet tarieven in burgerlijke zaken22eeerste bedragf 427€ 193
82Wet tarieven in burgerlijke zaken22feerste bedragf 427€ 193
83Wet tarieven in burgerlijke zaken22ftweede bedragf 8 004€ 3 632
84Wet tarieven in burgerlijke zaken22fderde bedragf 1 919€ 870
85Wet tarieven in burgerlijke zaken22fvierde bedragf 427€ 193
86Wet tarieven in burgerlijke zaken22fvijfde bedragf 8 004€ 3 632
87Wet tarieven in burgerlijke zaken22fzesde bedragf 1 919€ 870
89Wet tarieven in burgerlijke zaken22g f 427€ 193
90Wet tarieven in burgerlijke zaken23a f 427€ 193
91Wet tarieven in burgerlijke zaken23b f 182€ 82
92Wet tarieven in burgerlijke zaken23ceerste bedragf 679€ 308
93Wet tarieven in burgerlijke zaken23ctweede bedragf 10 000€ 4 537
94Wet tarieven in burgerlijke zaken23cderde bedragf 25 000€ 11 344
95Wet tarieven in burgerlijke zaken23deerste bedragf 25 000€ 11 344
96Wet tarieven in burgerlijke zaken23dtweede bedragf 9 998€ 4 536
97Wet tarieven in burgerlijke zaken23dderde bedragf 1 919€ 870
99Wet tarieven in burgerlijke zaken23e f 508€ 230
100Wet tarieven in burgerlijke zaken4   f 427€ 193
101Wet tarieven in burgerlijke zaken91  f 839€ 380
102Wet tarieven in burgerlijke zaken93  f 427€ 193
103Wet tarieven in burgerlijke zaken94  f 427€ 193
104Wet tarieven in burgerlijke zaken101 eerste bedragf 166€ 75
105Wet tarieven in burgerlijke zaken101 tweede bedragf 337€ 152
106Wet tarieven in burgerlijke zaken112a f 58€ 26
107Wet tarieven in burgerlijke zaken112beerste bedragf 102€ 46
108Wet tarieven in burgerlijke zaken112btweede bedragf 200€ 90
109Wet tarieven in burgerlijke zaken112ceerste bedragf 182€ 82
110Wet tarieven in burgerlijke zaken112ctweede bedragf 200€ 90
111Wet tarieven in burgerlijke zaken112cderde bedragf 1 000€ 453
112Wet tarieven in burgerlijke zaken112deerste bedragf 257€ 116
113Wet tarieven in burgerlijke zaken112dtweede bedragf 1000€ 453
115Wet tarieven in burgerlijke zaken112eeerste bedragf 337€ 152
117Wet tarieven in burgerlijke zaken112feerste bedragf 182€ 82
118Wet tarieven in burgerlijke zaken112ftweede bedragf 481€ 218
119Wet tarieven in burgerlijke zaken134  f 337€ 152
120Wet tarieven in burgerlijke zaken136  f 251€ 113
121Wet tarieven in burgerlijke zaken137  f 27€ 12
122Wet tarieven in burgerlijke zaken138  f 27€ 12
123Wet tarieven in burgerlijke zaken141  f 166€ 75
124Wet tarieven in burgerlijke zaken143  f 166€ 75
125Wet tarieven in burgerlijke zaken171 eerste bedragf 810€ 367
148Wet tarieven in burgerlijke zaken43 neerste bedragf 0,75€ 0,34
178Wetboek van Strafrecht234 6e categorieéén miljoen gulden€ 450 000
191Wetboek van Strafvordering5581  vijfhonderd gulden€ 225
192Wetboek van Strafvordering558a1 500 gulden€ 225

D

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 2000 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de problematiek van vermissing van personen (Kamerstukken II 1999–2000, 27 117, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven en voor 1 januari 2002 in werking treedt, komen in Hoofdstuk 5 (Ministerie van Justitie) in de tabel de rijen 8 en 9 te luiden:

8Burgerlijk Wetboek Boek 13391 eerstef 25 000€ 11 250
9Burgerlijk Wetboek Boek 13391 tweedef 50 000€ 22 500

E

In Hoofdstuk 7 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) komt in de tabel rij 23 te luiden:

23Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7:67   f 64€ 29

F

Hoofdstuk 11 (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tabel in artikel 1 komen de rijen 2j, 23b en 41 te luiden:

ABCDEFGH
2jHuursubsidiewet1a1f f 6 179€ 2 804
23bHuursubsidiewet173b f 8€ 3,63
41Reconstructiewet Midden-Delfland92  ten hoogste duizend guldende tweede categorie

2. In artikel 5, onder a., wordt «hoofdstuk II» vervangen door «hoofdstuk 11» en wordt «de onderdelen 51 tot en met 53» vervangen door: de rijen 35 tot en met 37.

ARTIKEL II

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wet wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

ABCDEFGH
nrwetartlidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1Wet voorraadvorming aardolieprodukten 2001221a EUR 5,90€ 5,90
2Wet voorraadvorming aardolieprodukten 2001221b EUR 5,90€ 5,90
3Wet voorraadvorming aardolieprodukten 2001221c EUR 5,90€ 5,90
4Wet voorraadvorming aardolieprodukten 2001221d EUR 5,90€ 5,90

ARTIKEL III

Indien het bij koninklijke boodschap van 15 augustus 2001 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de invoering van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro) (Kamerstukken 2000/01, 27 882, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

Artikel I komt te luiden:

ARTIKEL I

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
27b1a f 64€ 29
27b1b f 241€ 109
271c f 481€ 218
29a2a f 160€ 72
29a2b f 315€ 142
29a2c f 630€ 285
29a3  f 630€ 285
67a1  f 2 500€ 1 134
67b1  f 250€ 113
67c1  f 10 000€ 4 537
763a vijf gulden€ 2
773  twee honderd en vijftig gulden€ 113

ARTIKEL IV

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt de in kolom G opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom H opgenomen tekst.

ABCDEFGH
nrwetartikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1Burgerlijk Wetboek Boek 2861 tweedetweehonderd gulden€ 90,76
2Burgerlijk Wetboek Boek 21253 tweedetweehonderd gulden€ 90,76
3Burgerlijk Wetboek Boek 21791 tweedetweehonderd gulden€ 90,76
4Burgerlijk Wetboek Boek 22353 tweedetweehonderd gulden€ 90,76
5Burgerlijk Wetboek Boek 2346 b f 500 000€ 225 000
6Invoeringswet Wetboek van Strafrecht20   ten hoogste honderd guldende eerste categorie
7Wet bescherming persoonsgegevens661  tienduizend gulden€ 4 500

ARTIKEL V

De Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt in de alfabetische rangschikking na «de verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen (PbEG l 309), artikel 2, eerste en tweede alinea, en artikel 5, eerste alinea;» ingevoegd: de verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PbEG L 181), artikel 6, eerste lid, eerste en tweede volzin;.

ARTIKEL VI

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 mei 1999 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste evaluatiewet Awb) (Kamerstukken I 2000/01, 26 523, nr. 151) tot wet wordt verheven en na 1 januari 2002 in werking treedt, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In artikel IV komt onderdeel C te luiden:

C

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt «€ 136» vervangen door: € 154.

b. In onderdeel b wordt «€ 272» vervangen door: € 306.

2. In het derde lid wordt «€ 272» vervangen door: € 306.

B

Artikel V wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel A vervalt.

2. Onderdeel B komt te luiden:

B

Artikel 29a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt «€ 72» vervangen door: € 77.

b. In onderdeel b wordt «€ 142» vervangen door: € 154.

c. In onderdeel c wordt « € 285» vervangen door: € 306.

2. In het derde lid wordt « € 285» vervangen door: € 306.

C

Artikel VIII komt te luiden:

ARTIKEL VIII

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel VI, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 juli 1999.

ARTIKEL VII

Indien het bij koninklijke boodschap van 12 mei 2000 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de problematiek van vermissing van personen (Kamerstukken II 1999–2000, 27 117, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven en op of na 1 januari 2002 in werking treedt, komt artikel I, onderdeel C van die wet te luiden:

C. In artikel 339, eerste lid, komt de vermelding «€ 4500» te luiden «€ 11 250». De vermelding «€ 9000» wordt vervangen door: € 22 500.

ARTIKEL VIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 augustus 2001 ingediende voorstel van wet tot Aanpassing van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie), Kamerstukken II 2000–2001, 27 878, nrs. 1–2, tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In artikel 28 wordt onder A «EUR» telkens vervangen door: €.

B

In artikel 43 wordt onder BB «EUR» telkens vervangen door: €.

ARTIKEL IX

De Wet bevordering eigenwoningbezit wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 40, negende lid, vervalt.

2.

Artikel 41, vijfde lid, komt te luiden:

5. De factoren, bedoeld in het derde lid, worden naar boven afgerond op twee decimalen.

ARTIKEL X

Indien:

a. krachtens enige wet bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling een bedrag in guldens kan of moet worden vastgesteld, en

b. deze maatregel of deze regeling tussen 1 oktober 2001 en 1 januari 2002 in werking treedt,

kan, zo nodig in afwijking van de wet waarop de maatregel of de regeling berust, dit bedrag bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari 2002 worden omgezet in een bedrag in euro.

ARTIKEL XI

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

ARTIKEL XII

Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet euro

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

De Minister van Justitie,