Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200628074 nr. 22

28 074
Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

nr. 22
AMENDEMENT VAN HET LID DUIVESTEIJN

Ontvangen 30 juni 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel V, eerste lid, komt als volgt te luiden:

1. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, doch niet eerder dan dat de Mainportvisie Schiphol door de Tweede Kamer is vastgesteld. De voordracht voor het koninklijk besluit wordt niet gedaan dan nadat het voornemen daartoe aan de Tweede Kamer is medegedeeld.

Toelichting

Dit amendement bepaalt dat de wet pas in werking treedt nadat de door de regering toegezegde Mainportvisie Schiphol door de Tweede Kamer is vastgesteld. Inwerkingtreding geschied via koninklijk besluit dat vooraf aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd.

Met dit amendement wordt voorkomen dat vervreemding van aandelen mogelijk wordt voordat de kaders waaraan Schiphol in haar ontwikkeling zal moeten voldoen door de Tweede Kamer zijn vastgesteld.

De rapporten van de sector «Werken aan de toekomst van Schiphol en de regio» en de Raad voor Verkeer en Waterstaat «Vluchten kan niet meer ...» doen zeer vergaande voorstellen ten aanzien van groei van het aantal vliegbewegingen en verandering van wet- en regelgeving. In de Mainportvisie zullen de kaders voor de economische groei moeten worden vastgelegd.

Duivesteijn