Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228064 nr. 7

28 064
Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

nr. 7
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 maart 2002

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I wordt na onderdeel b een onderdeel ba ingevoegd, luidende:

ba. Artikel 231 lid 2 wordt vervangen door:

2. De verhuurder kan de overeenkomst op de voet van artikel 267 van Boek 6 ontbinden op de grond dat door gedragingen in het gehuurde de openbare orde is verstoord en het gehuurde deswege op grond van artikel 174a van de Gemeentewet dan wel op grond van een verordening als bedoeld in artikel 174 van die wet is gesloten of door gedragingen in zodanig gebouw in strijd met artikel 2 of 3 van de Opiumwet is gehandeld en het desbetreffende gebouw deswege op grond van artikel 13b van die wet is gesloten.

B

In artikel VI, eerste volzin, wordt na «Boek 5» ingevoegd: van het Burgerlijk Wetboek.

C

In artikel VIII wordt in onderdeel c «twede lid» vervangen door: tweede lid.

D

Artikel X wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a, onder 2, wordt na «artikel 269 lid 1 en lid 2» ingevoegd: van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2. In onderdeel b, onder 2, wordt na «artikel 271» ingevoegd: van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Onderdeel b, onder 3, wordt vervangen door:

3. In het achtste lid wordt «1623b» vervangen door «271» en wordt «het Boek 7a» vervangen door: Boek 7.

E

Na artikel X wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XA

In artikel 22, eerste lid, van de Woningwet wordt «artikel 1590 van Boek 7A» vervangen door: artikel 203 van Boek 7.

F

In artikel XIIIA, onder c, wordt na «Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte» ingevoegd: en artikel 125 van de Ambtenarenwet.

Toelichting

Enige verzuimen en misslagen zijn hersteld.

Artikel 231 van Boek 7 (onderdeel A) is aangepast aan artikel IV van de Wet Victor (Kamerstukken I, 2000/2001, 24 549, nr. 190), waarin artikel 1597 van Boek 7A BW wordt gewijzigd. De slotzin van het gewijzigde artikel 1597 is in het stelsel van titel 7.4 niet nodig, omdat lid 2 van artikel 231 een lex specialis is van lid 1 van hetzelfde artikel.

De wijziging van de verwijzing in artikel 22 van de Woningwet (onderdeel E) was in een eerder stadium over het hoofd gezien.

Het Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissies berust mede op artikel 125 van de Ambtenarenwet (onderdeel F). Bij de eerste nota van wijziging was dat artikel per abuis niet opgenomen.

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals