28 039 (R 1702)
Aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618)

nr. 4
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 november 2001

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel P komt te luiden:

P

Artikel 27, tweede lid, vervalt en wordt vervangen door:

2. Artikel 3, derde lid, als gewijzigd bij Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618), is alleen van toepassing op kinderen geboren na de datum van inwerkingtreding van die Rijkswet.

Toelichting

Het tweede lid van artikel 27 heeft zijn werking verloren en dient om die reden te vervallen.

Artikel 3, derde lid, is bij de Rijkswet van 21 december 2000 (Stb. 618) ingrijpend gewijzigd. Het is steeds de bedoeling geweest die wijziging te laten ingaan op het tijdstip waarop de Rijkswet van 21 december 2000 in werking zou treden. Artikel 27, eerste lid, zou aanleiding kunnen zijn voor de conclusie dat de wijziging terugwerkt tot de datum van inwerkingtreding van de Rijkswet op het Nederlanderschap zelf, dus tot 1 januari 1985. Daardoor zou een onaanvaardbare rechtsonzekerheid gaan bestaan, zowel waar het de verkrijging als de niet-verkrijging van het Nederlanderschap betreft. Door de voorgestelde wijziging wordt deze onzekerheid voorkomen.

De Staatssecretaris van Justitie,

N. A. Kalsbeek

Naar boven