Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228034 nr. 14

28 034
Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 II – Economische infrastructuur)

nr. 14
AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE HAAN EN DE VRIES

Ontvangen 14 november 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel IV, onderdeel E, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

De laatste volzin van het in onderdeel E, tweede lid, opgenomen artikel 10, tweede lid, onderdelen a en b, komt te luiden: De lening is achtergesteld en de aflossingsdatum is meer dan 10 jaar gelegen na het tijdstip van het aangaan van de lening;.

Toelichting

Met deze wijziging wordt bewerkstelligd dat de renteaftrekbeperking van artikel 10, eerste lid, onderdeel d, uitsluitend van toepassing is op leningen die zijn achtergesteld bij concurrente en preferente leningen.

De Haan

De Vries