Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228034 nr. 12

28 034
Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 II – Economische infrastructuur)

nr. 12
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GISKES C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 14 november 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, wordt voor onderdeel A een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

A0. Aan artikel 3.6 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

5. Het in het eerste lid vermelde aantal uren van 1225 wordt in het jaar waarin de ondernemer is bevallen van een kind of waarin de zwangerschap door een andere oorzaak ten einde is gekomen, vervangen door 700.

II

In artikel I wordt aan onderdeel J een nieuw punt toegevoegd, luidende:

3. In het artikel wordt, onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde respectievelijk vijfde lid, na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

3. Indien de ondernemer in het kalenderjaar bevalt van een kind of in het kalenderjaar de zwangerschap van de ondernemer door een andere oorzaak ten einde komt, wordt het in het eerste lid genoemde aantal van 625 uur vervangen door 360 uur.

III

In artikel II wordt, onder plaatsing van de aanduiding «A» voor de wijziging van artikel 21, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

B. Aan artikel 24 wordt, na het achtste lid, een nieuw lid toegevoegd, luidende:

9. Artikel 3.77, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 is van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat zwangere onderneemsters die door hun zwangerschap en bevalling niet in staat zijn te voldoen aan het in artikel 3.6 Wet IB 2001, opgenomen aan tal uren van 1225, toch in aanmerking te komen voor de faciliteiten voor ondernemers (zelfstandigenaftrek, FOR en de aftrek speur- en ontwikkelingswerk).

Dit wordt bereikt door het urencriterium in het kalenderjaar waarin de bevalling plaatsvindt, te verlagen tot 700 uur. Hiermee wordt een effect, vergelijkbaar met 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof bereikt.

Met het onderhavige amendement wordt bovendien bereikt dat zwangere onderneemsters eerder in aanmerking komen voor de aftrek speur- en ontwikkelingswerk dan wel de S&O-afdrachtvermindering. Hiermee is in totaal een budget van € 7 mln. (f 16 mln) gemoeid. De dekking wordt gevonden in het laten vervallen van de regeling voor flexibel belonen.

Giskes

Dijsselbloem

De Vries