Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2001-200228034 nr. 11

28 034
Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002 II – Economische infrastructuur)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID DIJSSELBLOEM C.S.

Ontvangen 14 november 2001

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel I een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

IA. In artikel 3.76, tweede lid, wordt in de tabel de derde kolom vervangen door:

bedraagt de zelfstandigenaftrek

€ 6 206

€ 5 770

€ 5 334

€ 4 754

€ 4 339

€ 3 881

€ 3 424

€ 3 010

II

Aan artikel II wordt een punt toegevoegd, luidende:

3. Het in het tweede lid vermelde percentage van «60» wordt vervangen door: 70.

III

In artikel VIII, vierde lid wordt «onderdeel L» vervangen door: onderdelen IA en L.

Toelichting

Artikel I, onderdeel IA ( artikel 3.76, tweede lid van de Wet IB 2001)

Met dit amendement wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd voor een bedrag van € 27 (f 60). Hiermee is een budget van € 4 mln (f 9 mln) gemoeid. Deze verhoging wordt gedekt door het vervallen van de regeling voor flexibel belonen.

Artikel II (artikel 21 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen)

Met dit amendement wordt beoogd startende inhoudingsplichtigen verdergaand te stimuleren zich bezig te gaan houden met speur- en ontwikkelingswerk op technologisch gebied. Dit wordt bereikt door het percentage van de eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering voor deze technostarters te verhogen van 60 naar 70. Hiermee is een budgettair belang van € 7,2 mln (f 16 mln) gemoeid. De dekking wordt gevonden in het laten vervallen van de regeling voor flexibel belonen.

Artikel III (Artikel VIII Inwerkingtredingsbepaling)

De bedragen van de verhoogde zelfstandigenaftrek zijn de bedragen zoals die gelden na toepassing van de inflatiecorrectie bij het begin van het jaar 2002.

Dijsselbloem

Giskes

De Vries