27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 596 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 augustus 2016

Zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg over de strijd tegen ISIS van 7 juli jl. en in het kader van de motie Knops (Kamerstuk 27 925, nr. 553 van 27 juli 2015), informeer ik u hierbij over de stand van zaken aangaande de Non Lethal Assistance (NLA) aan Irak. Het verstrekken van NLA-goederen aan Irak is onderdeel van de Train and Equip-benadering. Dit betekent dat de leveringen dienen te passen bij de Nederlandse trainingsinspanningen. In dat kader bestaan de Nederlandse NLA-leveringen uit twee gescheiden trajecten, NLA-1 en NLA-2 genoemd, met een gezamenlijke waarde van 2,2 miljoen Euro.

Verwervingsprocedure

Bij de twee trajecten is gekozen voor een verwervingsprocedure gericht op het kopen bij lokale ondernemers in het missiegebied (die soms internationaal inkopen). De eerste en belangrijkste stap in dat proces is het vaststellen van de behoefte van de Iraakse strijdkrachten en de Peshmerga. Zij moeten het onderling eerst eens zijn over de gewenste steun. Vervolgens wordt deze behoeftestelling in Nederland getoetst door de Ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken. Daarna volgt de offertestelling bij de geselecteerde leveranciers die de betreffende goederen kunnen en mogen leveren in Irak. Een inkoper van Defensie is vervolgens belast met de beoordeling van de offertes, de selectie van de leverancier, de onderhandelingen voor en het afsluiten van het contract met de leverancier. De laatste stap is de levering (waarbij rekening moet worden gehouden met levertermijnen) en de import van de goederen. Hiervoor is een importgoedkeuring van de Iraakse overheid vereist. Het gehele proces kan diverse maanden in beslag nemen.

NLA-1

Het eerste traject begon aan het einde van het derde kwartaal van 2015. Dit betrof:

Bagdad

  • Infrastructuur. De renovatie en de uitbreiding van een medisch leslokaal op een school van de Iraakse Special Forces is voltooid en opgeleverd in januari 2016. Het zelfde geldt voor de bouw van acht outdoor leslokalen.

  • Medische onderwijsmiddelen. In maart jl. zijn medische onderwijsleer- en verbruiksmiddelen ten behoeve van de Special Forces-opleiding geleverd. Een deel van die goederen is echter in mei jl., tijdens een test door Defensie voorafgaande de levering, afgekeurd. De goederen bleken niet te voldoen aan de vereiste kwaliteit. Vervolgens is in juni jl. een claim bij de leverancier ingediend. Deze claim loopt nog.

Erbil

Het ging hier om de behoefte voor het uitrusten van acht bataljons Peshmerga:

  • Kleding. Verschillende soorten uitrusting, onder andere operationele vesten, jassen en broeken. Deze levering is in maart jl. voltooid.

  • Radio’s. Verschillende soorten radio’s (portofoons) voor de acht bataljons. De eerste deellevering is eind november 2015 geleverd. De tweede deellevering is eind november 2015 op Istanbul Airport vermist geraakt tijdens de verzending. Dit was de verantwoordelijkheid van de (lokale) leverancier. Hierdoor is wel flinke vertraging opgelopen in de totale levering. In april 2016 is door de leverancier nageleverd. De derde deellevering is door de vermissing van de tweede levering vertraagd. De leverancier dient nog zorg te dragen voor deze deellevering die naar verwachting in september 2016 wordt uitgevoerd. In mei jl. zijn de eerste portofoons verstrekt aan de eenheden die hiervoor zijn getraind.

  • Basis C-IED materiaal. Verschillende goederen ten behoeve van de C-IED cursus zoals spiegels, zaklampen en uxo-spray (dit is spray om onontplofte resten te markeren). Deze levering is in maart jl. voltooid.

NLA-2

Het tweede traject begon in het tweede kwartaal van 2016. Dit betrof:

Bagdad

Het overleg met de commandant van de Iraakse Special Forces-Academy loopt nog. Vanuit de Iraakse strijdkrachten komen verschillende behoeftestellingen die echter niet eenduidig zijn. Hiervoor is verder overleg nodig.

Erbil

  • Geavanceerde C-IED middelen. Het gaat dan onder andere om mijndetectors, metaaldetectors en individuele Operators Kits. Eind april 2016 zijn potentiële leveranciers benaderd voor een offerte. Alle offertes zijn vervolgens eind mei ontvangen. In juli zijn de benodigde goedkeuringen (End User-verklaringen, vergunning tussenhandeldiensten) verkregen. Op 29 juli 2016 is het contract ondertekend met een leverancier. De eerste deellevering zal naar verwachting eind september van dit jaar worden uitgevoerd.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven