27 924 Pachtbeleid

Nr. 62 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 november 2014

Met deze brief informeer ik u over de gewijzigde tarieven voor de grondkamers.

De grondkamers zijn verantwoordelijk voor de registratie en toetsing van pachtovereenkomsten. De tarieven (leges) die de grondkamers voor hun werkzaamheden op grond van het Uitvoeringsbesluit pacht in rekening brengen, komen niet meer overeen met de gemaakte kosten.

Een uitvoerige berekening van kostendekkende tarieven heeft voor het laatst in 2007 plaatsgevonden en sindsdien zijn de tarieven via indexatie verhoogd. Ik vind het nu tijd om de tarieven te actualiseren, omdat de tarieven teveel uit de pas zijn gaan lopen van de werkelijke kosten. Ik hanteer daarbij het uitgangspunt van doelmatige en efficiënte uitvoering van taken en kostendekkende tarieven.

Ik heb de grondkamers en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) – de organisatie die ten dienste van de grondkamers staat – verzocht de efficiëntie te verhogen en kostendekkende tarieven te berekenen, zodat de overheidsbijdrage van circa € 1,5 miljoen per jaar tot een minimum wordt gereduceerd. Wijzigingen in de organisatie dragen daar voor de helft aan bij. Voor het overige zijn kostendekkende tarieven berekend op basis van werkelijk bestede tijd en gemaakte kosten. De tarieven worden per 1 januari 2015 van kracht. De hoogste tarieven gelden voor diensten die erg complex zijn. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een taxatie is arbeidsintensief. Hetzelfde geldt voor langdurige pachtovereenkomsten waarvoor extra werkzaamheden moeten worden verricht. Van deze diensten wordt relatief weinig gebruik gemaakt en deze kosten zijn eenmalig.

Een openbare internetconsultatie van het wijzigingsbesluit heeft plaatsgevonden, waarop belangenpartijen zijn geattendeerd. Hierop is een reactie ontvangen die in de nota van toelichting bij het besluit is verwerkt. In de bijlage vindt u het besluit waarmee de grondkamertarieven zijn gewijzigd (zie Stb. 2014, nr. 415).

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Naar boven