27 924
Pachtbeleid

nr. 43
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2010

Hierbij stuur ik u het overzicht van de in 2008 betaalde pacht, zoals ik heb toegezegd tijdens het algemeen overleg met uw Kamer over de pachtprijssystematiek op 3 juni 2009 (Kamerstukken II 2008/09, 28 625, nr. 74). Het LEI heeft de prijzen berekend op basis van de gegevens van 534 pachtovereenkomsten uit het bedrijveninformatienet. Gemiddeld bedraagt de pachtprijs in Nederland 474 euro. Zoals ik u bij brief van 16 februari jl. heb bericht, heb ik de (voormalige) Commissie pachtnormen opdracht gegeven de pachtprijzensystematiek te evalueren. De Commissie zal de gegevens over de pacht in 2008 betrekken bij haar evaluatie.

PachtprijsgebiedGemiddelde pachtprijs 2008 (in euro)
Bouwhoek en Hogeland475
Veenkoloniën en Oldambt366
Noordelijk weidegebied461
Oostelijk veehouderijgebied482
Centraal veehouderijgebied380
IJsselmeerpolders631
Westelijk Holland453
Waterland en Droogmakerijen387
Hollands/Utrechts weidegebied455
Rivierengebied508
Zuidwestelijk akkerbouwgebied496
Zuidwest Brabant465
Zuidelijk veehouderijgebied523
Zuid-Limburg477

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Naar boven