27 924
Pachtbeleid

nr. 40
BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 december 2009

Hierbij bericht ik u – zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg met uw Kamer van 10 september 2009 over de pachtprijzensystematiek (Kamerstukken II 2009/10, 27 924, nr. 39) – over de uitkomsten van de bijeenkomst waarin het LEI de berekening van de pachtprijzen heeft toegelicht en over hetgeen ik onder meer naar aanleiding van die bijeenkomst met de heer Van Hall heb besproken.

LEI-bijeenkomst d.d. 28 oktober 2009

Voor ongeveer 50 belangstellenden heeft het LEI de pachtprijzensystematiek toegelicht aan de hand van presentaties over de grondbeloning, de hoogst toelaatbare pachtprijzen en het bedrijveninformatienet (BIN).

Tijdens de bijeenkomst heeft het LEI veel technische vragen over de rekenwijze beantwoord. De vragen gingen onder meer over de representativiteit, verschillen in grondbeloning tussen pachtbedrijven en niet-pachtbedrijven, al dan niet afschrijven van het melkquotum en de wijze waarop investeringskosten worden berekend. De bijeenkomst heeft wat betreft de techniek van de rekenmethode geen punten voor reparatie opgeleverd.

Verder zijn tijdens de bijeenkomst van het LEI kritische opmerkingen gemaakt over de pachtprijzensystematiek. Een deel van die opmerkingen had betrekking op punten waarvan ik al heb toegezegd ze te zullen betrekken bij de evaluatie. Het gaat dan om de wenselijkheid van een systeem van aftrekposten voor gebieden met natuurlijke handicaps, de toetsing van redelijkheid en billijkheid door de grondkamer en de representativiteit van de steekproef.

Daarnaast waren er vragen over de werking van de plafonds en de effectiviteit hiervan in gebieden met een afwijkende grondsoort of bouwplan, de uitwerking van de pachtprijzensystematiek in relatie tot inkomen en de beloning van ondernemerschap, bedrijven met hoevepacht en de waardering van gebouwen.

Gesprek met heer Van Hall

Met de heer Van Hall heb ik, zoals toegezegd, teruggeblikt op de recente ontwikkelingen inzake de pachtprijzen en de gevolgen ervan.

Gelet hierop en op de kritiekpunten die naar voren zijn gekomen tijdens de bijeenkomst van het LEI van 28 oktober jl. heb ik hem gevraagd:

– de leden van de voormalige Commissie pachtnormen te benaderen met het verzoek om op korte termijn nog één keer bij elkaar te komen met het oog op een verkenning van de opgekomen knelpunten en mogelijke oplossingen hiervoor en

– mij te informeren over die bevindingen en mij te adviseren over eventuele vervolgstappen.

Ik verwacht de bevindingen begin 2010. Ik zal u daarover informeren alsmede over eventuele vervolgstappen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Naar boven