27 923
Werken in het onderwijs

nr. 68
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 september 2008

Hierbij zend ik u «Krachtig meesterschap»: Kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008–20111. Deze kwaliteitsagenda beoogt – als uitwerking van het Actieplan LeerKracht van Nederland – een stevige impuls te geven aan meer en beter opgeleide leraren om het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort aan te pakken. Met het verzenden van deze agenda is tevens aan de toezeggingen voldaan om aan de volgende onderwerpen in deze kwaliteitsagenda aandacht te besteden:

• De inzet van assistenten in opleiding in de aanpak van het lerarentekort (gedaan op 12 juni 2008);

• Het vergroten van het aantal jongens op de opleiding tot leraar basisonderwijs (gedaan op 12 juni 2008);

• De mogelijke differentiatie van leerwegen binnen de pabo in onderbouw en bovenbouw basisonderwijs (gedaan op 18 juni 2008).

In de kwaliteitsagenda is ook een beleidsreactie opgenomen op het advies «Erkennen van excellentie: naar niveaudifferentiatie voor leraren» van het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO), dat aan het ministerie van OCW op 22 april 2008 is aangeboden. Dit advies treft u bijgevoegd aan1.

Mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven