Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202127923 nr. 417

27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 417 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 april 2021

Hierbij stuur ik u, mede namens Minister van Engelshoven de notitie Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs.12 Dit plan, opgesteld door de sectororganisaties sluit aan en bouwt voort op de aanbevelingen van mevrouw Van Vroonhoven om de aanpak van de tekorten te versnellen en intensiveren.3

Wij hebben de notitie besproken aan de Landelijke tafel aanpak tekorten. De vakorganisaties hebben daarin laten weten dat zij zich voor het overgrote deel kunnen vinden in de inhoudelijke lijn voor langere termijn.4 Zij hebben de notitie echter niet onderschreven omdat de salariskwestie in het primair onderwijs en de werkdruk naar hun mening onvoldoende aandacht krijgt.

Al met al heeft de uitwerking veel tijd gekost. Nu er een inhoudelijk gedragen voorstel ligt, is het dan ook tijd om de implementatie snel ter hand te nemen. In het overleg is daarom afgesproken om komende periode gezamenlijk een inhaalslag te maken.

De hoofdthema’s waar zowel mevrouw Van Vroonhoven als de organisaties op wijzen, worden vertaald naar een concreet vervolgtraject waarmee komend schooljaar gestart kan worden.5 Het is aan het nieuwe kabinet om daarover een besluit te nemen, en over de daarvoor door verschillende partijen gevraagde investeringen.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Hiermee doe ik tevens de motie af van de leden Van den Hul en Van Raan, (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 161).

X Noot
3

Sectororganisaties zijn de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en VSNU.

X Noot
4

Vakorganisaties zijn CNV, FvOv, AOb, Lerarencollectief po, AVS.

X Noot
5

Hoofdthema’s zijn: regionalisering, ontwikkelen beroepsbeeld, oplossen urgente vraagstukken en landelijke regie/ taskforce.