Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201527923 nr. 204

27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 204 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 mei 2015

Voor goed onderwijs zijn goede leraren van cruciaal belang. Om de kwaliteit en de carrièreperspectieven voor leraren te versterken is goed HRM-beleid op scholen, dat verbonden is met een visie op onderwijs en schoolontwikkeling, een essentiële voorwaarde. Om dit te bereiken, lopen er allerlei acties vanuit de Lerarenagenda en de sectorakkoorden. De functiemix is hier één van.

De functiemix is onderdeel van het Convenant Leerkracht van Nederland uit 2008. Dit convenant is afgesloten tussen het Ministerie van OCW, VO-raad, PO-Raad en de vakbonden. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over onder meer de functiemix en de inkorting van de carrièrelijnen. Deze inkorting van de carrièrelijnen is jaarlijks stapsgewijs uitgevoerd en is inmiddels volledig gerealiseerd.

Over de voortgang van de functiemix wordt uw Kamer sinds de start van het convenant in 2009 jaarlijks geïnformeerd. Hierbij ontvangt u de huidige stand van zaken van de functiemix op basis van de voorlopige cijfers per 1 oktober 2014 (zie bijlage). Dit is tevens de eindmeting zoals die in het convenant is afgesproken. De definitieve cijfers van alle onderwijssectoren worden gepubliceerd in de Arbeidsmarktbrief in het najaar 2015.

In de voortgangsrapportage van de Lerarenagenda in het najaar van 2015 zal ik u in breder perspectief informeren over de versterking van het HRM-beleid en verbeteren van het carrièreperspectief van leraren. Hierbij zal ik ook ingaan op de ontwikkeling ten aanzien van de streefpercentages van de functiemix en de afspraken die ik met de convenantspartijen maak om de doelen te realiseren.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Bijlage

Basisonderwijs

In het basisonderwijs is het aandeel LB-functies gestegen van 1,4 procent in 2008 naar 24,3 procent in oktober 2014. De doelstelling was 40 procent LB-functies.

Tabel 1: ontwikkeling functiemix basisonderwijs 2008–2014

Tabel 1: ontwikkeling functiemix basisonderwijs 2008–2014

De tot 1 oktober 2014 beschikbaar gestelde middelen zijn volledig besteed aan de doelstellingen van het convenant. Het budget loopt tot aan 2020 nog op, dus verdere groei van de functiemix is nog mogelijk (zie tabel 2).

Tabel 2: ontwikkeling meerkosten bij gerealiseerde functiemix en budget carrièrelijn en functiemix basisonderwijs

Tabel 2: ontwikkeling meerkosten bij gerealiseerde functiemix en budget carrièrelijn en functiemix basisonderwijs

Speciaal (basis)onderwijs

In het speciaal (basis)onderwijs is het aandeel LC-functies in de periode tussen 2008 en 2014 gestegen van 2,2 procent naar 11,3 procent. De realisatie ligt dichtbij de streefpercentages.

Tabel 3: ontwikkeling functiemix speciaal (basis)onderwijs 2008–2014

Tabel 3: ontwikkeling functiemix speciaal (basis)onderwijs 2008–2014

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is het aandeel leraren in een LB-schaal gedaald van 64,2 procent in 2008 tot 42,8 procent per oktober 2014. Het aandeel leraren in de schalen LC en LD is in deze periode gestegen van respectievelijk 18,6 en 16,9 procent naar respectievelijk 29,8 en 27,1 procent.

Tabel 4: ontwikkeling functiemix voortgezet onderwijs 2008–2014

Tabel 4: ontwikkeling functiemix voortgezet onderwijs 2008–2014

Het tot aan 1 oktober 2014 beschikbaar gestelde budget voor de functiemix en de inkorting van de carrièrelijnen is volledig aan deze doelstellingen besteed. Eind 2013 is gebleken dat dit budget voor veel scholen niet toereikend dreigde te zijn om de structurele meerkosten van de functiemix te dekken. Zij hebben de mogelijkheid om de streefpercentages voor de functiemix in overleg met hun medezeggenschapsraad en de vakbonden bij te stellen.