27 882
Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro)

nr. 21
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de fiscale wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
27b1a f   60€27
27b1b f  225€102
27b1c f  450€204
29a2a f  160€73
29a2b f   315€143
29a2c f  630€286
29a3  f  630€286
67a1  f 2 500€1134
67b1  f  250€113
67c1  f 10 000€4537
763a vijf gulden€2
773  twee honderd en vijftig gulden€113

ARTIKEL II

In de Douanewet wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
371  f200€90
372  f200€90
381  f200€90
382  f200€90
391  f200€90
392  f200€90
40  1e bedragf200€90
40  2e bedragf100€45

ARTIKEL III

In hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel O, eerste lid, onderdeel d, van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «f 5000» vervangen door: € 2269.

ARTIKEL IV

In de Kostenwet invordering rijksbelastingen wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
2  1e bedragf10€4
2  2e bedragf1000€454
2  3e bedragf20€9
2  4e bedragf1000€454
31 1e bedragf50€23
31 2e bedragf5€2
31 3e bedragf100€45
31 4e bedragf100€45
31 5e bedragf15 000€6807
32  f20€9
33  f20€9
34  f4€2
41 1e bedragf70€32
41 2e bedragf90€41
41 3e bedragf20€9
41 4e bedragf35€16
42  f20€9
43  f7€3

ARTIKEL V

In de Successiewet 1956 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen wordt de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
321 f17 090€7 755
3214°, a f598 149€271 428
3214°, b1e bedragf8 545€3 878
3214°, b2e bedragf17 090€7 755
3214°, b3e bedragf25 635€11 633
3214°, c f17 090€7 755
3214°, d1e bedragf17 090€7 755
3214°, d2e bedragf51 270€23 265
3214°, e1e bedragf598 149€271 428
3214°, e2e bedragf299 076€135 715
3214°, e3e bedragf239 261€108 572
3214°, e4e bedragf179 446€81 429
3214°, e5e bedragf119 630€54 286
3214°, f f85 449€38 775
321 f17 090€7 755
321 f1 708€775
322 1e bedragf25 635€11 633
322 2e bedragf17 090€7 755
323 1e bedragf170 899€77 551
323 2e bedragf85 449€38 775
331 f8 545€3 878
3311e bedragf8 545€3 878
3312e bedragf8 545€3 878
3313e bedragf42 727€19 389
331 f5 126€2 326

B. Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd.

1. In het eerste lid wordt in de eerste volzin «guldens» vervangen door: euro's.

2. De tabel van het eerste lid wordt vervangen door:

Gedeelte van de belaste verkrijgingIndien geërfd of verkregen wordt door:
 I. echtgenoot, kinderen, afstammelingen in tweede of verdere graad, of een verkrijger als bedoeld in het tweede lid, letters a en b1II. broers, zusters, bloedverwanten in de rechte opgaande lijnIII. andere verkrijgers, uitgezonderd de rechtspersonen bedoeld in het vierde lid
 ababab
  0 – 19 39205026041
19 392 – 38 78196985 041307 95045
38 781 – 77 5562 5201210 8583516 67550
77 556 – 115 1077 1731524 4293936 06354
155 107 – 310 20918 8061954 6744477 94059
310 209 – 775 51348 27523122 91948169 45063
775 513 en het hogere bedrag van de belaste verkrijging155 29527346 26553462 59268

1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 60% daarvan.

ARTIKEL VI

In de Wet op de accijns worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen wordt de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
71a f20,00€9,08
71b f35,20€15,97
71c f46,90€21,28
71d f58,65€26,61
101a f53,75€24,39
101b f107,50€48,78
101c f187€84,86
102a f69,50€31,54
102b f366,50€166,31
11d1a f132,75€60,24
11d1b f187€84,86
11d2  f366,50€166,31
13   f33,15€15,04
271a1e bedragf1451,80€658,80
271a2e bedragf1301€590,37
271b1e bedragf718,70€326,13
271b2e bedragf748,70€339,75
271c f34,24€15,54
271d f228,66€103,76
273  f102,60€46,56
351b f113,85€51,66
351c f47,80€21,69
71a2  f52,90€24
71b2  f103,10€46,78
71c2  f103,10€46,78
84a7  f200€91

B. Artikel 36, vijfde lid, komt te luiden:

5. Bij de aanpassing wordt het tarief van het percentuele gedeelte van de accijns op honderdsten van een percent afgerond.

ARTIKEL VII

In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
91  f0,3594€0,1631
93  f0,1163€0,0528
10   f0,3012€0,1367
11g   f0,290€0,132
181a f144,21€65,44
182 aanheff27,78€12,61
271a f26,54€12,04
271b f26,54€12,04
271c f29,07€13,19
271d f29,28€13,29
271e f29,28€13,29
271f f34,17€15,51
271g f34,96€15,86
271h f24,72€11,22
271i f250,33€113,59
271j1e bedragf0,0228€0,0103
271j2e bedragf0,0149€0,0068
271k f988,54€448,58
273a f70€32
273b f30€14
277  f0,4231€0,1920
277  f5,2353€2,3757
36i1a f278,75€126,49
36i1b f281,10€127,56
36i1c f332,50€150,88
36i1d1e bedragf0,2650€0,1203
36i1d2e bedragf0,1238€0,0562
36i1d3e bedragf0,0230€0,0104
36i1e1e bedragf0,1285€0,0583
36i1e2e bedragf0,0427€0,0194
36i1e3e bedragf0,0131€0,0059
36i3 1e bedragf1,1708€0,5313
36i3 2e bedragf1,1806€0,5357
36i3 3e bedragf1,3965€0,6337
36i4 1e bedragf0,0010€0,0005
36i4 2e bedragf0,2650€0,1203
36i4 3e bedragf0,0005€0,0002
36i4 4e bedragf0,1238€0,0562
36i4 5e bedragf0,00 009€0,00 004
36i4 6e bedragf0,0230€0,0104
36i7  f0,2650€0,1203
36j1  f312€142
36o2 1e bedragf0,0427€0,0194
36o2 2e bedragf0,1238€0,0562
36r2  f0,0354€0,0161
36s2  f10 000€4538
36t2  f0,005€0,002

ARTIKEL VIII

In de Wet belasting zware motorrijtuigen wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
101a, 1° f2115,55€960
101a, 2° f1873,15€850
101a, 3° f1652,80€750
101b, 1° f3415,75€1550
101b, 2° f3085,20€1400
101b, 3° f2754,65€1250
102a, 1° f211,55€96
102a, 2° f187,30€85
102a, 3° f165,30€75
102b, 1° f341,60€155
102b, 2° f308,50€140
102b, 3° f275,45€125
103a, 1° f57,30€26
103a, 2° f50,70€23
103a, 3° f44,05€20
103b, 1° f90,35€41
103b, 2° f81,55€37
103b, 3° f72,70€33
104  f17,65€8
131  f10 000€4537
132  f250€113
144  f55,10€25

ARTIKEL IX

In de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
91  f3 394€1 540
91  f722€328
92a f4 700€2 133
92b1e bedragf4 700€2 133
92b2e bedragf494€224
17a1  f1 000€453

ARTIKEL X

In artikel 10, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 wordt «f 50» vervangen door: € 23.

ARTIKEL XI

In artikel 31, tweede lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt «f 1736» vervangen door: € 788.

ARTIKEL XII

In de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen wordt de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
185  f10€5
232a1e bedragf95,75€43,45
232a2e bedragf113€51,28
232a3e bedragf130,25€59,10
232a4e bedragf147,50€66,93
232a5e bedragf172€78,05
232a6e bedragf17,75€8,05
232b1e bedragf114,50€51,96
232b2e bedragf137,25€62,28
232b3e bedragf160€72,60
232b4e bedragf182,75€82,93
232b5e bedragf199,60€90,57
232b6e bedragf21,15€9,60
233 1e bedragf22,00€9,98
233 2e bedragf22,00€9,98
25   f45,06€20,45
25b  1e bedragf97,75€44,36
25b  2e bedragf9,78€4,44
26   f25€11
28   f5€3
37d b f1 000€453
452  f10€5
49   f5€3
561 1e bedragf11,95€5,42
561 2e bedragf2,50€1,13
68   f5€3
82  1e bedragguldenseuro's
82  2e bedragguldenseuro's

B. Artikel 23, eerste lid, komt te luiden:

1. Voor een personenauto bedraagt de belasting:

bij een eigen massa in kilogrammen vanover een tijdvak van drie maandenvermeerderd metper 100 kg eigen massa boven
500 of minder€12,91  
600€17,49  
700€22,22  
800€29,02  
900 tot en met 3200€38,61€10,39  900 kg
3300 en meer€284,97€7,223 300 kg

C. Artikel 24 komt te luiden:

Artikel 24

Voor een bestelauto bedraagt de belasting:

bij een eigen massa in kilogrammen vanover een tijdvak van drie maandenvermeerderd metper 100 kg eigen massa boven
500 of minder€8,35  
600 tot en met 1000€14,30€4,17  600 kg
1100 tot en met 2000€35,23€4,481 100 kg
2100 tot en met 2700€80,41€4,822 100 kg
2800 en meer€112,36€1,112 800 kg

D. Artikel 25a komt te luiden:

Artikel 25a

Voor een vrachtauto bedraagt de belasting:

Bij een toegestane maximum massa in kilogrammen vanover een tijdvak van drie maanden
 zonder koppelinrichtingmet koppelinrichting
 zonder luchtveringmet luchtveringzonder luchtveringmet luchtvering
 met aantal assenmet aantal assen
 234 of meer234 of meer23 of meer23 of meer
Minder dan 15 000€59€59€59€59€59€59€59€59€59€59
15 000 tot 23 000€71€59€59€59€59€59€59€59€59€59
23 000 tot 25 000€88€88€59€59€59€59€59€59€59€59
25 000 tot 27 000€88€88€59€59€59€59€79€59€59€59
27 000 tot 29 000€93€93€93€59€59€59€79€59€59€59
29 000 tot 31 000€137€137€137€93€93€93€86€84€59€59
31 000 tot 33 000€137€137€137€93€93€93€119€84€86€59
33 000 tot 36 000€137€137€137€93€93€93€179€116€119€84
36 000 tot 38 000€137€137€137€93€93€93€179€116€119€84
38 000 tot 40 000€137€137€137€93€93€93€179€159€131€116
40 000 en meer€137€137€137€93€93€93€235€235€179€159

waarbij voor de luchtvering geldt dat deze zich bevindt op de aangedreven assen en onder luchtvering mede wordt verstaan daaraan als gelijkwaardig erkende vering als bedoeld in bijlage I bij de richtlijn.

E. Artikel 37c komt te luiden:

Artikel 37c

1. De teruggaaf bedraagt over het in artikel 37b, vierde lid, onderdeel a, bedoelde jaar het verschil tussen de betaalde belasting voor de vrachtauto's die in dat jaar of gedeelten daarvan deel hebben uitgemaakt van het bedrijfsvoertuigenpark en de som van de tarieven die per jaar of gedeelten daarvan voor die vrachtauto's ingevolge de richtlijn minimaal zouden moeten worden betaald, met dien verstande dat per vrachtauto het hoogste tarief wordt genomen van de tarieven die zouden gelden in combinatie met elk van de in het bedrijfsvoertuigenpark opgenomen aanhangwagens. Indien het hoogste tarief per jaar volgens de richtlijn lager zou zijn dan € 224 bepaalt de inspecteur dat tarief op € 224 of op het evenredig deel daarvan dat overeenstemt met het deel van het jaar waarover de belasting is geheven.

2. De inspecteur beslist op een verzoek om teruggaaf bij voor bezwaar vatbare beschikking.

F. Artikel 47, eerste lid, komt te luiden:

1. Voor een autobus bedraagt de belasting, met overeenkomstige toepassing van artikel 22:

bij een eigen massa in kilogrammen vanover een tijdvak van drie maandenvermeerderd metper 100 kg eigen massa boven
1000 of minder€23,12  
1100 tot en met 2600€26,09€2,971 100 kg
2700 en meer€73,18€0,962 700 kg

ARTIKEL XIII

In de Wet op de omzetbelasting 1968 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen wordt de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
1a2 slotzin, 1e bedragf23 000€10 000
1a2 slotzin, 2e bedragf23 000€10 000
5a4 tweede volzinf230 000€100 000
111v1e bedragf150 000€68 067
111v2e bedragf50 000€22 689
111v3e bedragf70 000€31 765
251 eerste volzin, 1e bedragf4150€1883
251 eerste volzin, 2e bedragf4150€1883
28n   f25 000€10 000
335 eerste volzinf470€200
335 tweede volzinf60€25
401  f10 000€4537

B. In artikel 8, zesde lid, wordt «die van Nederland of van een van de andere lid-staten die deelnemen aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie» vervangen door: de euro.

ARTIKEL XIV

In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonder- deelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
75 eerste volzinguldeneuro
75 tweede volzin (2x)guldenseuro's
92 eerste volzinf  5000€2269
111 eerste volzin, 1e bedragf  4000€1815
111 eerste volzin, 2e bedragf  4000€1815
111 eerste volzin, 3e bedragf 20 000€9076
155 tweede volzin, onderdeel avijftien miljoen gulden €6 500 000
155 tweede volzin, onderdeel avijftig miljoen gulden €23 000 000
155 tweede volzin, onderdeel bvijftien miljoen gulden €6 500 000
161  f  500€227
22   f 50 000€22 689

ARTIKEL XV

In artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de kansspelbelasting wordt «f 1000» vervangen door: € 454.

ARTIKEL XVI

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen wordt de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
51b f5060€2296
51c f5060€2296
58 1e bedragf6850€3108
58 2e bedragf6850€3108
81a f41 682€18 914
81b f47 849€21 713
      
142  f41 682€18 914
15a1 1e bedragf63 908€29 000
15a1 2e bedragf264 445€120 000
15a1 3e bedragf1 750 000€794 115
161  f19 393€8800
211 1e bedragf200 000€90 756
211 2e bedragf200 000€90 756
211 3e bedragf17 500 000€7 941 154
211 4e bedragf17 500 000€7 941 154
241  f15 000 000€6 806 703
26a3  f1000€454
27   f10 000€4537

B. In artikel 5, eerste lid, onderdeel a, wordt de tabel vervangen door:

indien hij de leeftijd heeft bereikt vandoch niet de leeftijd van 
15 jaren16 jaren€200
16 jaren17 jaren€229
17 jaren18 jaren€263
18 jaren19 jaren€303
19 jaren20 jaren€349
20 jaren21 jaren€408
21 jaren22 jaren€482
22 jaren23 jaren€565
23 jaren €1924

C. In artikel 7 wordt de tabel vervangen door:

indien hij de leeftijd heeft bereikt vandoch niet de leeftijd van 
15 jaren16 jaren€5 078
16 jaren17 jaren€5 840
17 jaren18 jaren€6 686
18 jaren19 jaren€7 702
19 jaren20 jaren€8 887
20 jaren21 jaren€10 410
21 jaren22 jaren€12 272
22 jaren23 jaren€14 388
23 jaren: €16 816

D. In artikel 16b, eerste en tweede lid, wordt de tabel telkens vervangen door:

indien hij de leeftijd heeft bereikt vandoch niet de leeftijd van 
15 jaren16 jaren€3 091
16 jaren17 jaren€3 555
17 jaren18 jaren€4 070
18 jaren19 jaren€4 688
19 jaren20 jaren€5 410
20 jaren21 jaren€6 337
21 jaren22 jaren€7 471
22 jaren23 jaren€8 758
23 jaren €10 304

ARTIKEL XVII

In de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
101a f15,-€6,81
101b f20,-€9,08
13   f52,97€24,04

ARTIKEL XVIII

In artikel 20 van de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen, de omzetbelasting en de accijnzen wordt «Nederlandse valuta» vervangen door: euro's.

ARTIKEL XIX

In de Wet waardering onroerende zaken wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.

ABCDEF
artikellidonderdeelvolzinhuidige tekstnieuwe tekst
192b1e bedragf25 000€11 345
192b2e bedragf250 000€113 445
192c1e bedragf25 000€11 345
192c2e bedragf250 000€113 445
193a f250 000€113 445
193b f250 000€113 445

ARTIKEL XX

Voor de toepassing van artikel 30a van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen bij het begin van het kalenderjaar 2002 wordt het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, zoals dat luidt bij het begin van het kalenderjaar 2001, gesteld op € 1154,46.

ARTIKEL XXI

1. Indien artikel I, onderdeel N, van de Wet ondernemerspakket 2001 in werking treedt op of na 1 januari 2002 vervallen de in het tweede lid van het daarin opgenomen artikel 3.52a van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde guldensbedragen met inbegrip van de guldentekens en de haakjes.

2. Indien artikel I, onderdeel I, van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) (Stb. 569) in werking treedt op of na 1 januari 2002 vervallen de ter zake van artikel 3.52a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde guldensbedragen met inbegrip van de guldentekens en de haakjes.

3. Indien artikel XIIIc, onderdeel A, van de Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001 in werking treedt op of na 1 januari 2002 vervalt het in het tweede lid van het daarin opgenomen artikel 9.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde guldensbedrag met inbegrip van het guldenteken en de haakjes.

ARTIKEL XXII

1. Indien artikel VII, onderdeel X.2, van de Wet van 22 december 1999 houdende wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000) (Stb. 579) in werking treedt, wordt met ingang van 1 januari 2002 in artikel 36o, vierde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag «f 3,54» vervangen door: € 1,61.

2. Indien artikel XI, onderdeel K.2, van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) (Stb. 569) in werking treedt voor 1 januari 2002, wordt met ingang van 1 januari 2002, in afwijking in zoverre van het eerste lid, in artikel 36o, vierde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag «f 3,91» vervangen door: € 1,77.

3. Indien artikel XI, onderdeel K.2, van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) (Stb. 569) in werking treedt op of na 1 januari 2002, komt met ingang van 1 januari 2002, in afwijking in zoverre van het eerste lid, artikel XI, onderdeel K.2, tweede volzin, van die wet, te luiden: Voorts wordt «€ 1,61» vervangen door: € 1,77.

ARTIKEL XXIII

1. Indien artikel XI, onderdeel N, van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) (Stb. 569) in werking treedt voor 1 januari 2002, wordt met ingang van 1 januari 2002 in artikel 36r, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag «f 0,0427» vervangen door: € 0,0194.

2. Indien artikel XI, onderdeel N, van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) (Stb. 569) in werking treedt op of na 1 januari 2002, komt met ingang van 1 januari 2002 artikel XI, onderdeel N.1, van die wet te luiden:

1. In het tweede lid wordt «€ 0,0161» vervangen door: € 0,0194.

ARTIKEL XXIV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

ARTIKEL XXV

Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale aanpassingswet euro.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,


XNoot
1

I.v.m. duidelijker afdrukken van de tabellen.

Naar boven