27 879 Versterking van de positie van de consument

Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2012

Tijdens het ordedebat van 2 oktober jl. heeft de heer Ulenbelt (SP) gevraagd om mijn reactie op het bericht in het Parool van 27 september jl., gebaseerd op de consumentenmonitor van de AFM, dat één op de drie gepensioneerden moeite heeft om rond te komen. Hierbij stuur ik u mijn reactie op dat bericht.

Sinds 2006 doet de AFM ieder half jaar consumentonderzoek met de AFM Consumentenmonitor. Doel van deze monitor is om beter grip te kunnen krijgen op consumentengedrag. De monitor heeft niet als doel om de inkomenspositie van gepensioneerden te onderzoeken. De conclusie dat de helft van de gepensioneerden onvoldoende middelen heeft om rond te komen kan dan ook niet getrokken worden op basis van dit onderzoek. Daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats zijn er slechts 64 respondenten geïnterviewd. Daarnaast is gevraagd of het bruto inkomen voldoende is om financieel rond te komen. Het is voor de meeste mensen moeilijk om een inschatting te maken van hun bruto inkomen. Relevant voor de vraag of mensen kunnen rondkomen is hun besteedbaar inkomen, het inkomen verminderd met belastingen en vermeerderd met toeslagen zoals de zorgtoeslag of huurtoeslag. Het feit dat iemand zorgtoeslag ontvangt zegt niets over de vraag of iemand moeite heeft om rond te komen.

In tegenstelling tot het beeld dat kan ontstaan na het lezen van het bericht in het Parool zijn de signalen over de inkomenspositie van ouderen juist positief. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat de kans op armoede onder ouderen de afgelopen jaren is gedaald van 11,3 procent in 2000 tot 2,5 procent in 2010. De kans op armoede onder alle Nederlanders is daarentegen gedaald van 11,8 procent in 2000 tot 7,7 procent in 2010. Deze positieve trend hangt samen met de ontwikkeling van het inkomen van ouderen. Het gemiddelde gestandaardiseerde inkomen van huishoudens van 65 jaar en ouder is, gecorrigeerd voor inflatie, tussen 2001 en 2011 met 11 procent gestegen, tegenover gemiddeld 0 procent voor alle huishoudens onder de 65 jaar.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Naar boven