Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027863 nr. 84

27 863 Betalingsverkeer

Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2019

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken op een aantal onderwerpen binnen het betalingsverkeer. Het gaat specifiek om de Overstapservice en de herijking van de MOB-visie contant geld.

Overstapservice

Op 24 april 2019 heb ik de heren Van der Linde (VVD) en Sneller (D66) toegezegd om de Kamer te informeren over de stand van zaken van de evaluatie van de betaalrekeningenrichtlijn (Richtlijn 2014/92/EU) door de Europese Commissie, de mogelijkheden van aliasgebruik en de effectiviteit van de Overstapservice.1 Graag verwijs ik voor een stand van zaken op de eerste twee onderwerpen naar de beantwoording op de schriftelijke vragen van de heer Van der Linde (VVD) over het bericht «Maak van onze bankrekening een telefoonnummer», die ik vandaag aan uw Kamer heb gestuurd (Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 1107). Op de effectiviteit van de Overstapservice ga ik hieronder in.

De Overstapservice moet ervoor zorgen dat consumenten eenvoudiger kunnen overstappen van de betaalrekening van de ene bank naar een andere bank. Conform mijn toezegging is er met de banken gesproken over hoe de Overstapservice effectiever kan worden gemaakt.2 De Betaalvereniging Nederland heeft aangegeven dat de Overstapservice sinds dit jaar verder is verbeterd doordat een consument of onderneming die een betaling wil doen bij invoering van een IBAN-nummer van de klant die is overgestapt wordt geïnformeerd door zijn eigen bank over het nieuwe rekeningnummer van deze klant. Dit geldt voor zowel betalingen via internet- en mobiel bankieren als zogenoemde batchbetalingen. De klant die is overgestapt hoeft hierdoor niet meer zelf alle betalers te informeren over het nieuwe rekeningnummer. Naast deze aanpassing is sinds deze zomer het aantal banken toegenomen dat een digitale ondertekeningsmogelijkheid voor de aanvraag van de Overstapservice heeft ingevoerd. Dit maakt het voor consumenten en ondernemingen eenvoudiger om een aanvraag in te dienen. Ik blijf periodiek met de banken spreken over de effectiviteit van de Overstapservice.

Herijking MOB-visie contant geld

Naar aanleiding van het debat over de rol van contant geld in de samenleving, dat ik begin dit jaar met uw Kamer heb gevoerd (Handelingen II 2018/19, nr. 40, item 8), is het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) afgelopen najaar gestart met de herijking van de MOB-visie op contant geld, die dateert uit 2015.3 In het MOB zijn aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigd. Het beeld dat naar voren komt is dat, ook al is de acceptatie van contant geld door toonbankinstellingen op dit moment hoog (97% accepteerde in 2018 contant geld), het waarschijnlijk is dat de afname van het aantal transacties met contant geld zal doorzetten in de komende jaren. Dit stelt het MOB voor de vraag of de doorzettende afname van het gebruik van contant geld effect gaat hebben op het goed functioneren van contant geld en de chartale infrastructuur. Het MOB zal dit in het voorjaar van 2020 verder onderzoeken, inclusief de vraag of er maatregelen nodig zijn om het goede functioneren van contant geld in de samenleving te garanderen.

Contant geld vervult nog steeds een belangrijke rol als betaalmiddel in de samenleving. Contant geld heeft een maatschappelijke functie die niet altijd door een betaalpas kan worden overgenomen. Daarom vind ik het van belang dat de toegang tot contant geld op orde is en blijft. Van specifiek belang daarbij vind ik de toegang tot contant geld voor kwetsbare groepen. Daar blijf ik, samen met het MOB, actief aandacht voor vragen. Zodra het MOB haar herijking heeft afgerond informeer ik uw Kamer over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra