Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201127863 nr. 38

27 863 Betalingsverkeer

Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2010

Bijgevoegd treft u ter kennisneming het rapport «Bereikbaarheidsmonitor 2010» aan1 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) over de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van basisbetaaldiensten.

Middels een driejaarlijks onderzoek van het MOB worden de ontwikkelingen en trends in de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten in beeld gebracht. De eerste inventarisatie vond plaats in 2007, ook hier is de Tweede Kamer toen over geïnformeerd.2

De bereikbaarheidsmonitor 2010 toont een positief beeld. Er zijn geen aanwijzingen op grond waarvan blijkt dat in Nederland sprake is van een generiek toegankelijkheids- of bereikbaarheidsprobleem. Deze conclusie is onveranderd ten opzichte van 2007.

De verwachting is dat in de toekomst er een verschuiving van fysieke naar digitale betaaldiensten zal plaatsvinden. Het is dan ook van belang om voor een compleet beeld de betekenis van deze verschuiving voor consumenten en banken in de volgende monitor op te nemen. Ik zal de Tweede Kamer informeren over de uitkomst van de volgende bereikbaarheidsmonitor. Hiernaast zal ik de Tweede Kamer informeren over tussentijdse ontwikkelingen tijdens de jaarlijkse rapportage van het MOB.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

Kamerstukken II 2006/2007, 29 688, nr. 14.