27 863
Betalingsverkeer

nr. 36
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2010

In mijn brief van 24 december 2009 met antwoorden op vragen van het lid Gesthuizen over telefonische machtiging voor automatische incasso (Kamerstukken II, 2009–2010, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 1103), heb ik toegezegd u te informeren over de reactie van ING en Currence op eerder door mij aan beide instanties gestelde vragen. In dat kader doe ik u ter informatie mijn brief van 21 december aan ING en Currence toekomen, en tevens de antwoorden van beide organisaties.1

Op basis van deze antwoorden concludeer ik dat Currence ING heeft aangesproken op het mogelijke gebruik van cold calling door Pretium Telecom voor het afgeven van een incassomachtiging. Ik constateer tevens dat Pretium Telecom nog altijd gebruik maakt van de incassomogelijkheid die ING biedt en dat daaruit, aldus ING, zou mogen worden afgeleid dat zij aan de door ING gestelde voorwaarden voldoet, dan wel onvoorwaardelijk heeft toegezegd hier op korte termijn aan te zullen voldoen.

De staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven