27 863
Betalingsverkeer

nr. 29
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2008

Hierbij ontvangt u – na eerdere toezeggingen aan uw Kamer – het rapport over de evaluatie van de Overstapservice.1

De Overstapservice is op 1 januari 2004 door de Nederlandse banken geïntroduceerd en dient het veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger te maken en te zorgen dat het betalingsverkeer soepel kan doorlopen.

De evaluatie van de Overstapservice is uitgevoerd door bureau SEO Economisch Onderzoek. De centrale doelstelling van de evaluatie is het verschaffen van inzicht in de effectiviteit van de Overstapservice en het beantwoorden van de vraag in hoeverre de Overstapservice leidt tot een reductie van overstapkosten en, als gevolg daarvan, het bevorderen van marktwerking.

Ten behoeve van het onderzoek is een klankbordgroep ingesteld die bestond uit het ministerie van Economische Zaken, De Nederlandsche Bank (DNB) en uit maatschappelijke organisaties die lid zijn van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). De onderzoeksopzet, de resultaten en de conclusies zijn besproken met de leden van deze klankbordgroep.

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de Overstapservice een effectief instrument is in het reduceren van drempels die rekeninghouders, zowel particulier als zakelijk, ervaren bij het overzetten van hun betalingsverkeer naar een andere bank. Ik heb met tevredenheid kennis genomen van deze conclusie.

SEO Economisch Onderzoek heeft separaat een aantal aanbevelingen aan het ministerie van Financiën gedaan. Hierin wordt ingegaan op het goed bekend maken van de Overstapservice, nummerportabiliteit en de invoering van de Europese betaalmarkt. De aanbevelingen zijn te raadplegen op de website van SEO Economisch Onderzoek, www.seo.nl.

Het MOB heeft mij een brief gestuurd met advies over de evaluatie van de Overstapservice. Deze brief is te raadplegen op de website van DNB, www.dnb.nl.

Ik stel het op prijs dat het MOB haar tevredenheid uitspreekt over de resultaten en de conclusie van het rapport. Ik ondersteun de oproep van het MOB aan marktdeelnemers, in lijn met een aanbeveling van SEO Economisch Onderzoek, om de bekendheid en transparantie van de Overstapservice te vergroten en daar ook naar te handelen. Het ministerie van Financiën zal dit als waarnemer in het MOB nauwlettend volgen.

Met het MOB ben ik van mening dat de toekomst van de Overstapservice in een Europese context bezien moet worden. Ook SEO Economisch Onderzoek wijst in haar aanbevelingen op het belang nadere informatie te verkrijgen over de relatie tussen ontwikkelingen op Europees niveau en de Overstapservice. In dat kader wil ik mijn waardering uitspreken voor de Afstemgroep SEPA Nederland van het MOB en de Stuurgroep SEPA-migratie, waarin de Nederlandse Vereniging van Banken, Currence en DNB deelnemen, die werken aan het voortbestaan van de Overstapservice bij de invoering van de Europese betaalmarkt.

De Europese Commissie heeft onlangs aangekondigd de Europese banken te zullen oproepen met zelfregulering te komen die het overstappen in de Europese landen moet vergemakkelijken. Op dit moment is nog niet duidelijk welke vorm dit precies zal krijgen. Het ontwikkelen van een Overstapservice op Europees niveau is een complexe zaak. Dat neemt niet weg dat ik in beginsel positief sta tegenover initiatieven van de Commissie op dat terrein. Bij de eerstvolgende gelegenheid waarbij dit onderwerp aan de orde komt, zal ik mijn steun uitspreken voor een Overstapservice op Europees niveau waarbij ook onderzoek naar een Europese vorm van nummerportabiliteit kan worden meegenomen.

De minister van Financiën,

W. J. Bos


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven