Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200727859 nr. 8

27 859
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

nr. 8
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2007

Hierbij informeer ik u over de voortgang van het programma modernisering Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: mGBA). Dit in vervolg op eerdere brieven1 over de uitgangspunten van de mGBA en de afspraken die daarover met de bestuurlijke partners zijn gemaakt.

Ik constateer dat het programma mGBA is vertraagd. De toenmalige minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft u in de brief van 18 november 2005 geïnformeerd over het bestuurlijk akkoord van Rijk en gemeenten ten aanzien van de realisatie van een compleet decentraal systeem. In bedoeld akkoord is opgenomen dat het nieuwe decentrale systeem per 1 juli 2007 gereed zou zijn. Het blijkt dat deze datum voor oplevering van het decentrale deel niet haalbaar is. Ik analyseer momenteel de oorzaken van de opgetreden vertraging alsmede de daaraan verbonden financiële gevolgen. Daarbij kijk ik ook naar de wijze waarop de modernisering van de GBA verder kan worden volbracht. Ik zal uw Kamer hier zo snel als mogelijk nader over informeren. Volledigheidshalve geef ik in het onderstaande een kort overzicht van de stand van zaken.

1. Doelstelling mGBA

De doelstelling van mGBA is gericht op het bewerkstelligen van één basisregistratie van persoonsgegevens, die online continue bevraagd kan worden door daartoe geautoriseerde gebruikers. Het programma mGBA dient de verschillende onderdelen te realiseren, waaronder de landelijke gegevensverzameling waaruit verstrekt kan worden en het decentrale deel waarmee de gegevens kunnen worden bijgehouden. Deze nieuwe onderdelen gaan gezamenlijk de huidige generatie GBA-systemen vervangen. Naast deze onderdelen maakt het project om de huidige GBA om te vormen tot een basisregistratie persoonsgegevens deel uit van het programma mGBA.

2. Een moderne GBA

Het centrale deel: gegevensverstrekking door de rijksoverheid

Lopen tot nu toe alle gegevensverstrekkingen via de gemeenten, in de toekomst zal dit in de meeste gevallen gebeuren vanuit één punt, beheerd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eén landelijke gegevensverzameling voorziet alle gebruikers van persoonsgegevens. Daartoe levert iedere gemeente geautomatiseerd een kopie van alle gegevens uit de eigen GBA naar die landelijke gegevensverzameling, in de praktijk GBA-V geheten. Deze landelijke gegevensverzameling moet naast de snelheid van raadpleging ook de efficiëntie daarvan verhogen. Het biedt ook goede mogelijkheden om on line dienstverlening op maat te gaan leveren. De ontwikkeling van dit centrale deel is in de kern gereed. Een pilot ter invoering is eind 2006 gestart. Vervolgens is het centrale deel geleidelijk in productie genomen. Volledige in produktiename is op dit moment nog niet mogelijk vanwege technische problemen. Deze problemen maken dat het gewenste prestatieniveau, waar het de verwerking van een groot aantal gelijktijdige bevragingen in combinatie met het bijwerken van de database betreft, nog niet wordt gehaald. Dit wordt verklaard door het feit dat de productieomgeving niet identiek is aan de ontwikkel- en testomgeving. Er is een taskforce ingesteld om deze problemen te onderzoeken. De verwachting is dat na het optimaliseren van de productieomgeving alsnog aan de gestelde eisen kan worden voldaan. Zodra deze problemen zijn opgelost kan de landelijke gegevensverzameling de gegevensverstrekking op zich nemen.

Het decentrale deel: uniforme gegevensbijhouding door gemeenten

Het decentrale deel betreft de ontwikkeling van één systeem voor gemeenten dat zorgt voor een uniforme gegevensbijhouding. Het bijhouden van de GBA-gegevens blijft een taak voor de gemeenten. Uniformiteit in de gegevensbijhouding kent een aantal voordelen:

– Voor gemeenten betekent dit nog maar één identieke methodiek van bijhouding van de gegevens

– Toekomstige wijzigingen, zowel procesmatig als technisch, kunnen snel en efficiënt worden doorgevoerd

– Kwaliteit en consistentie van de gegevens worden bevorderd. Ook de toetsing daarvan kan worden verbeterd.

3. Wet- en regelgeving

Het realiseren van de modernisering van de GBA vereist, naast het realiseren van alle technische en organisatorische aspecten, een ingrijpend wetgevingstraject. Weliswaar hoeft de structuur van de huidige Wet GBA niet aangepast te worden, maar zal de inhoud ervan als gevolg van het moderniseringsprogramma de nodige wijzigingen moeten ondergaan. In het verlengde van de wijziging van de wet zullen ook het Besluit GBA (algemene maatregel van bestuur) en de ministeriële regeling moeten worden aangepast. Mijn voornemen is dit wetsvoorstel begin 2008 aan de Kamer aan te bieden. Onderdeel van de modernisering is de inrichting van de GBA als basisregistratie. Per 1 april 2007 is de wetswijziging die dit mogelijk maakt in werking getreden1. Inmiddels is de invoering van de GBA als basisregistratie geleidelijk bij gemeenten en gebruikers van start gegaan. De bedoeling is dat per 1 januari 2010 de GBA als basisregistratie personen volledig is geïmplementeerd.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

TK, vergaderjaar 2005–2006, 27 859, nr. 5, TK, vergaderjaar 2003–2004, 27 859, nr. 3, TK vergaderjaar 2000-2001, 27 859, nr. 1.

XNoot
1

Stb. 2007, 76 en 77; Stcr. 2007, 59.