Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201527859 nr. 79

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2015

Met mijn brief van 23 maart jl. (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 1683) heb ik de vragen van de leden Van Toorenburg en Omtzigt (CDA) beantwoord over het bericht over valse inschrijvingen in de Basisregistratie Personen en de daarmee samenhangende omwisselingen van een buitenlands naar een Nederlands rijbewijs. Ik informeer u hierbij graag over de uitkomsten van de maatregelen die ik toen heb aangekondigd.

In de antwoorden op de gestelde vragen heb ik onder meer toegezegd dat ik bij zes gemeenten zou laten nagaan of kan worden vastgesteld dat een persoon ten onrechte was ingeschreven in de BRP en als dat het geval was en er een omwisseling van het rijbewijs had plaatsgevonden, de RDW dit rijbewijs dan ongeldig zou verklaren. Uit de gesprekken met de desbetreffende gemeenten blijkt dat achteraf niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat personen ten onrechte waren ingeschreven in de BRP.

Ik heb ook geconstateerd dat er verbeteringen wenselijk zijn in het proces rondom inschrijving in de BRP in relatie tot de omwisseling van een rijbewijs snel na inschrijving (met het mogelijke oogmerk fraude te plegen). Daarom heb ik met gemeenten en RDW gezocht naar een verbetering van dit proces en daartoe diende de tweede maatregel in mijn brief van 23 maart jl. (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 1683).

Er wordt nu altijd aan gemeenten gevraagd een adresonderzoek in te stellen als iemand binnen vier weken na inschrijving in de BRP een aanvraag doet voor de omwisseling van een – nog geldig- buitenlands rijbewijs. Het is gebruikelijk dat een gemeente een adresonderzoek doet bij twijfel over de juistheid van een geregistreerd adres van een persoon. Concreet is de procedure nu zo dat als iemand snel na inschrijving in de BRP zijn buitenlands rijbewijs wil omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, de gemeente op verzoek van de RDW eerst adresonderzoek doet om vast te stellen of de feitelijke woonsituatie van de persoon overeen komt met het geregistreerde adres in de BRP. Als dit niet het geval is, wijst de RDW het verzoek tot omwisseling van het buitenlandse rijbewijs af. Deze procedure geldt voor alle burgers van EU- en EVA-landen die hun nog geldige buitenlandse rijbewijs willen omwisselen tegen een Nederlands rijbewijs. Deze maatregel wordt sinds april van dit jaar toegepast en heeft effect gesorteerd.

In de periode van april 2015 tot heden zijn er 79 verzoeken gedaan bij de RDW om een buitenlands rijbewijs om te wisselen naar een Nederlands rijbewijs. Na adresonderzoek door de desbetreffende gemeente heeft de RDW 5 verzoeken voor een omwisseling afgewezen omdat deze personen niet meer stonden ingeschreven in de BRP. Geen van de aanvragers heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de RDW.

Van de resterende 74 verzoeken heeft de RDW 36 aanvragen in behandeling genomen en van 38 aanvragen worden nog de resultaten van het adresonderzoek door gemeenten afgewacht.

De verzoeken aan gemeenten om adresonderzoek te doen hebben ook geleid tot uitschrijven op dat adres en daarmee is dit mede een actie die de adreskwaliteit van de BRP doet toenemen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk