Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201427859 nr. 69

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

33 351 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Nr. 69 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 december 2013

Hierbij deel ik u mede dat het onderzoek naar de mogelijkheden en de consequenties van het onbepaald laten van het is gegund aan een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht onder leiding van Dr. Mr. Marjolein van den Brink. De verwachting is dat de eindrapportage in augustus 2014 wordt opgeleverd.

Het onderzoek gaat na welke juridische en – zo mogelijk ook – welke sociaal-maatschappelijke gevolgen het niet registreren of onbepaald te laten van het geslacht teweeg zal brengen. Met het oog daarop wordt onderzocht welke voorwaarden en grenzen door internationale en Europese verdragen en regelgeving worden gesteld aan de registratie en vermelding van het geslacht op documenten zoals een geboorteakte of een paspoort. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de praktijk.

In diverse landen hebben de laatste jaren wetswijzigingen plaatsgevonden van meer of minder vérstrekkend karakter, deels ten gevolge van arresten. In een aantal landen bestaat reeds langer de mogelijkheid om sekseregistratie achterwege te laten of wordt overwogen om een «derde hokje» toe te voegen. De ontwikkelingen in Australië, Nieuw-Zeeland, Nepal, India, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland worden in dit onderzoek geanalyseerd en met elkaar vergeleken, waarbij aandacht wordt besteed aan de juridische en sociale context van elk land. Deze rechtsvergelijking levert voorbeelden op die voor de Nederlandse situatie zouden kunnen worden gebruikt.

Ik kom hiermee mijn toezegging na, gedaan naar aanleiding van de motie van het lid Dijkstra (Kamerstuk 33 351, nr. 10), ingediend in het kader van de openbare behandeling in de Tweede Kamer op 2 april 2013 van wetsvoorstel tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte (Kamerstuk 33 351).

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven