27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr.64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2013

Het is mij een genoegen de leden van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierbij de tweede editie van de krant «Van GBA tot Z» aan te bieden1.

In deze krant worden een aantal actuele onderwerpen belicht die betrekking hebben op de kwaliteitsverbetering GBA.

Aandacht wordt besteed aan maatregelen voor verdere verhoging van de kwaliteit GBA die door BZK en gemeenten worden getroffen naar aanleiding van het debat met de 2e kamer over fraude met Toeslagen. Daarnaast aandacht voor het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens dat gemeenten ondersteunt met deskundigheidsbevordering van medewerkers Burgerzaken. Tot slot komt de methodiek van risicogericht adresonderzoek aan de orde waarbij concrete tips voor gemeenten zijn opgenomen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven