Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200627859 nr. 5

27 859
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

nr. 5
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 november 2005

De modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is nodig voor de ontwikkeling van de GBA tot dé basisregistratie voor persoonsgegevens in het landelijk stelsel van basisregistraties. Consequent gebruik van basisregistraties door overheden en andere organisaties met wettelijke taken betekent dat de burger niet steeds opnieuw hoeft te worden gevraagd naar gegevens die al bij de overheid bekend zijn. De modernisering van de GBA draagt op deze wijze bij aan het realiseren van bestuurlijke ambities zoals betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, effectievere handhaving, fraudebestrijding en het efficiënt inrichten van de bedrijfsprocessen.

Sinds het Bestuurlijk Overleg op 21 april 2004 (Brief aan de TK van 8 juni 2004, kamerstuk 27 589/29 362, nr. 3) zijn verdere belangrijke stappen gezet op weg naar de moderne Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (mGBA). Op 6 juli en 3 november jl. heb ik opnieuw Bestuurlijk Overleg gevoerd met de VNG over het programma modernisering van de GBA. In deze brief wil ik u op hoofdlijnen informeren over de uitkomsten van het overleg en de verdere voortgang van het programma. Tevens wil ik u informeren over de verdere ontwikkeling van de GBA als Basisregistratie.

1. Bestuurlijke afspraken inzake de Modernisering GBA

Het Startpakket GBA is een belangrijk onderdeel van de modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) die is ingezet met het rapport van de commissie-Snellen. In de visie van de commissie vervangt het Startpakket in combinatie met aanvullende softwaremodules voor burgerzakenprocessen de huidige generatie GBA systemen. Het Startpakket bestaat uit twee delen: een Startpakket Gegevensverstrekking (SpG) dat de verstrekking van gegevens aan de gebruikers van de GBA voor zijn rekening neemt en een Startpakket Actualisering (SpA) dat als kern van de gemeentelijke applicatie zal dienen.

Het startpakket gegevensverstrekking (SpG) moet vooral de directe toegankelijkheid van gegevens verhogen. Op één punt in Nederland wordt een voorziening ingericht, van waaruit alle op het landelijk GBA-netwerk aangesloten gebruikers van GBA-gegevens worden voorzien. Iedere gemeente levert een afslag van alle gegevens uit de eigen GBA naar dat ene punt. Die concentratie van de gegevensverstrekking op één punt is veel efficiënter dan implementatie bij iedere gemeente apart en biedt bovendien nieuwe mogelijkheden om dienstverlening on-line op maat aan gebruikers te leveren. Het spreekt ook vanzelf dat de continue (7x24 uur) beschikbaarheid van de GBA-gegevens gemakkelijker gegarandeerd kan worden vanuit één punt. Het Startpakket Gegevensverstrekking behoeft dan slechts op dat ene punt te worden geïmplementeerd. De planning is erop gericht om de SpG in 2006 operationeel te hebben. Dit zal fasen tot stand worden gebracht waarbij de Landelijke Raadpleegbare Deelverzameling GBA (LRD) langzaam wordt uitgefaseerd.

Het startpakket actualisering (SpA), moet ervoor zorgen dat gegevensopslag en gegevensbeheer bij alle gemeenten op technisch uniforme wijze plaatsvindt. Uniformiteit maakt het mogelijk dat noodzakelijke wijzigingen, bijvoorbeeld in wetgeving, relatief snel en goedkoop kunnen worden doorgevoerd. Bovendien komt het SpA de kwaliteit van de GBA-gegevens ten goede: invoer en beheer van GBA-gegevens vindt overal volgens dezelfde standaards plaats en er zullen ook mogelijkheden voor consistentiechecks worden ingebouwd.

Rijk en gemeenten hebben in het Bestuurlijk Overleg van 3 november jl. een akkoord bereikt ten aanzien van de realisatie van een compleet burgerzakensysteem met inbegrip van het startpakket actualisering (SpA) dat goed aansluit op de gemeentelijke gegevens- en applicatiehuishouding. Rijk, VNG, NVVB en een gezamenlijk geselecteerde groep van gemeenten gaan SpA, de aanvullende modules en de benodigde uitwisselingsstandaarden in samenhang ontwikkelen. De ontwikkeling van een compleet burgerzakensysteem zal geschieden op basis van overleg met de leveranciers van gemeenten. Op 1 juli 2007 is er een standaard SpA beschikbaar inclusief de benodigde specificaties voor de overige onderdelen van het nieuwe burgerzakensysteem dat naar alle gemeenten kan worden uitgerold. Gemeenten hebben de mogelijkheid om het opdrachtgeverschap voor de verdere totstandkoming van een compleet burgerzakensysteem op de voor hen geëigende wijze in te vullen.

Het Rijk, VNG, NVVB en gemeenten werken samen een invoeringsstrategie uit. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de technische als organisatorische gevolgen van de modernisering van de GBA voor gemeenten. Op basis hiervan wordt bepaald welke ondersteuning voor gemeenten nodig is en welke partijen deze ondersteuning kunnen bieden.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Tevens zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop de centrale gegevensverstrekking (SpG) zou moeten worden vormgegeven. Daarbij zijn twee invalshoeken van belang: enerzijds de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het verwerken van de GBA-gegevens en anderzijds de ministeriële verantwoordelijkheid voor het GBA-stelsel in het algemeen en voor het snel en goed verstrekken van de GBA-gegevens aan gebruikers in het bijzonder.

De beheertaak van de centrale gegevensverstrekking (SpG) zal vooralsnog bij het Agentschap BPR worden belegd. Door de betrokken partijen is echter onderkend, dat voor de langere termijn rekening moet worden gehouden met de ontwikkelingen omtrent andere basisregistraties, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van zowel het Rijk als degemeenten. Voor de korte termijn zal het beheer van de actualisering (SpA) ook worden belegd bij het Agentschap BPR. Op een later tijdstip zal in overleg tussen Rijk en gemeenten de definitieve keuze van de beheerorganisatie ten behoeve van SpG en SpA worden bepaald.

2. Gezamenlijke verantwoordelijkheid Rijk en gemeenten bij uitvoering vervolgtraject mGBA

In de volgende fase zal de regie bij het maken van plannen over de modernisering van de GBA en het bewaken van de voortgang onder de gezamenlijke regie van het Rijk en de gemeenten vallen.

De VNG heeft zich bereid verklaard om in samenwerking met BZK de (bestuurlijke) voordelen van de modernisering van de GBA naar gemeenten uit te dragen. Het Rijk zal zorgdragen voor adequate ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkeling en implementatie van de gemoderniseerde GBA en de daarvoor benodigde middelen. Bij de verdere implementatie zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor EGEM.

3. De stand van zaken van het traject GBA als Basisregistratie

De modernisering van de GBA is een noodzakelijke voorwaarde om als overheid de volgende stap in de stroomlijning van de overheidsinfor- matievoorziening te kunnen maken. De aanwijzing van de GBA als basisregistratie voor de persoonsgegevens is onderdeel van deze moderni- seringsslag. Daartoe wordt, aan de hand van eisen die o.a. in het kader van het traject «Stroomlijning Basisgegevens» gesteld worden aan registraties, nader onderzocht in hoeverre de GBA hier reeds aan voldoet en wat er verder bij de modernisering van de GBA moet worden geregeld om de GBA een basisregistratie in optima forma te kunnen maken.

Het project GBA als basisregistratie richt zich op het aanpassen en realiseren van de wetgeving en benodigde voorzieningen per 1-1-2007. Daartoe is een plan van aanpak opgesteld waarin verschillende actielijnen zijn uitgewerkt. De beoogde wetswijzigingen zullen naar verwachting in het voorjaar van 2007 aan u worden voorgelegd. De invoering van de GBA als Basisregistratie zal vanaf 2007 geleidelijk bij gemeenten en afnemers plaatsvinden. In overleg met gemeenten en gebruikers van de GBA zal ik voorzien in de ondersteuning bij de implementatie.

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold