27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 49 MOTIE VAN HET LID KOOPMANS

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de aanbestedingsstrategie van het Programma Modernisering GBA resultaatverplichtingen de voorkeur krijgen boven inspanningsverplichtingen in de te hanteren contracten;

constaterende, dat de huidige aanpak hiervan afwijkt, in het bijzonder dat er nu gekozen is voor ontwerp en bouw van de gemoderniseerde GBA door personele inhuur bij marktpartijen zonder dat deze partijen hierbij nog enige resultaatverplichting dragen;

voorts constaterende, dat uit de recente Gatewayreview is gebleken dat het Programma Modernisering GBA onvoldoende gericht is op resultaatgerichte sturing;

overwegende, dat op deze wijze de volledige aansturing en alle risico's bij de overheid zijn belegd, met alle risico's van dien, zoals bekend uit andere grote ICT-projecten;

verzoekt de regering terug te keren naar de oorspronkelijke uitgangspunten zoals verwoord in het Besluit Aanbestedingsstrategie mGBA, waarbij is gekozen voor resultaatverplichtingen boven inspanningsverplichtingen en de verdeling van de werkzaamheden in logische zelfstandige bouwstenen, bijvoorbeeld ontwerpen of softwarecomponenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koopmans

Naar boven