Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201027859 nr. 37

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 37 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2010

In het Algemeen Overleg van 12 mei 2010 heb ik u toegezegd om in de voortgangsrapportage over de modernisering van de GBA, die voor de zomer zou worden uitgebracht, in te gaan op vraagstukken die in het Algemeen Overleg aan de orde zijn geweest.

Het betreft de vraag of de Wet basisregistratie personen wel of niet randvoorwaardelijk is voor de modernisering van de GBA. Over de kosten en baten van de modernisering GBA zijn ook de nodige vragen gesteld, in het bijzonder bij de gemeenten. Tevens kwam in de plenaire vergadering van 19 mei 2010 de beheersing van investeringen in relatie tot de wetgeving aan de orde.

Daarnaast heeft u gevraagd wat de resultaten van de verschillende bouwstenen zijn en hoe het bouwwerk van de moderne persoonsregistratie in elkaar zit. Om bij de beantwoording van deze vragen de Kamer een goed inzicht te geven in het geheel zal hierbij ook nader ingegaan worden op:

  • wat de voordelen, concrete resultaten en verbeteringen van de modernisering GBA voor gemeenten en andere (overheids)organisaties zijn;

  • hoe de aansluiting op de behoeften en mogelijkheden van de betrokken (overheids)organisaties ingevuld is;

  • hoe de belanghebbende (overheids)organisaties betrokken zijn bij het programma Modernisering GBA, hoe hun inbreng is gewaarborgd en op welke wijze hun wensen worden gehonoreerd;

  • hoe de aansluiting op de gemeentelijke omgeving wordt vormgegeven en wie daarbij worden ingezet;

  • hoe gemeenten in staat worden gesteld om de overgang naar de nieuwe voorzieningen te maken, en hoe bestaande GBA-leveranciers hierbij worden betrokken.

Verder zal ik een nadere toelichting geven op de maatregelen die ik heb genomen naar aanleiding van de risico’s die in de Gateway Review modernisering GBA naar voren zijn gebracht.

Het Bestuurlijk Akkoord dat ik in maart 2009 met de VNG (en de NVVB) heb gesloten over de modernisering van de GBA, houdt in dat wij – met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheid – zoveel mogelijk een gezamenlijke koers bepalen.

De bovenstaande vragen zijn in de aard en omvang zodanig dat een gedegen voorbereiding en afstemming vereist is, enerzijds met wetgeving en anderzijds vooral met het gemeentelijke veld. Ik hecht er daarom aan de voortgangsrapportage – en in het bijzonder de onderwerpen die de gemeentelijke verantwoordelijkheid raken – goed af te stemmen. Het is niet mogelijk gebleken dit te realiseren vóór 20 juni a.s.

Ik verwacht u meteen na het zomerreces de rapportage te kunnen toezenden.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten