Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201027859 nr. 36

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 mei 2010

In het Algemeen Overleg van 28 januari 2010 (kamerstuk 27 859, nr. 33) heeft de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mij gevraagd om te rapporteren over de voortgang van het programma Modernisering GBA. Ik heb toegezegd voor de komende zomer een voortgangsrapportage te sturen.

De Vaste Kamercommissie heeft toen ook gevraagd om een onafhankelijke externe beoordeling van het programma.

Vooruitlopend op de toegezegde voortgangsrapportage doe ik u hierbij de uitkomsten van de onlangs gehouden Gateway™ Review toekomen. Ik wijs erop dat het instrument Gateway Review is bedoeld om degene die (ambtelijk) verantwoordelijk is voor een project een collegiaal advies uit te brengen. In principe worden uitkomsten van een Review dan ook uitsluitend aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Aangezien ik aan uw verzoek van 28 januari jl. om een onafhankelijke, externe review uit te voeren invulling heb gegeven door het laten uitvoeren van een Gateway Review, stuur ik de uitkomst daarvan u hierbij toe.1

Ik constateer dat het Review Team, op basis van de bevindingen in de review, van oordeel is dat een succesvolle uitvoering van het programma verwacht mag worden.

Belangrijke conclusies van de review zijn, dat:

  • er een goed programmateam staat, van hoge kwaliteit en met vaste medewerkers op sleutelposities;

  • er een goed en positief beeld van de gerealiseerde randvoorwaarden is;

  • het commitment van participanten (Rijk, gemeenten en afnemers), waarmee in maart 2009 het Bestuurlijk Akkoord mGBA is gesloten, groot is;

  • er sprake is van een bijzonder transparante programmaopzet waarbij alle relevante documenten via een website (www.moderniseringgba.nl) voor iedereen toegankelijk zijn;

  • de meeste aanbevelingen van de vorige Gateway review (oktober/november 2008) zijn opgevolgd of worden uitgewerkt.

Het Reviewteam signaleert evenwel ook een aantal (bekende) risico’s op het gebied van implementatie, planning, communicatie en overleg met leveranciers. Het is mijn voornemen om, overeenkomstig de aanbevelingen uit de review, deze risico’s voortdurend te bewaken, opdat zij de succesvolle realisatie van het programma niet in de weg zullen staan.

Bij deze brief doe ik u een overzicht toekomen van de maatregelen die zijn of op korte termijn worden getroffen om de aanbevelingen van het Reviewteam op te volgen.

Het advies van het Review Team om in januari 2011 opnieuw een een Gateway™ Review 0 (Strategisch Assessment) uit te voeren, neem ik over.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.