Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201027859 nr. 31

27 859
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

nr. 31
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 januari 2010

In het AO van 13 mei 2009 (TK 27 859, nr. 23) over de modernisering van de GBA heb ik toegezegd u te zullen informeren over:

– de uitkomsten van het onderzoek naar de positionering van de Burgerzakenysteem-Kern;

– de aanbestedingsstrategie van het programma Modernisering GBA.

Over beide onderwerpen heb ik in december 2009 bestuurlijk overlegd met de VNG en de NVVB. De betreffende beslisdocumenten zijn bij deze brief gevoegd.1

Naar aanleiding van het gevoerde overleg bericht ik u als volgt.

Positionering BZS-K

In het Bestuurlijk Akkoord Modernisering GBA van 5 maart 2009 is afgesproken dat naar de positionering van de Burgerzakensysteem-Kern nader onderzoek zou worden gedaan. In oktober 2009 heeft de stuurgroep Modernisering GBA aan Atos Consulting opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. Op basis van dit onderzoek en het advies van de stuurgroep Modernisering GBA daarover is in gezamenlijk overleg met de VNG en de NVVB besloten dat er één landelijke bron met Burgerzakensysteem-Kern (BZS-K) en GBA-Verstrekkingen (GBA-V) komt voor per gemeente opgeslagen gegevens van de basisregistratie personen. De gemeenten houden hierin de persoonsgegevens van hun inwoners bij.

Om de overgang naar dit centrale systeem makkelijk te laten verlopen, stelt het ministerie een lokale versie van BZS-K voor gemeenten beschikbaar. De gemeenten zijn en blijven als bronhouder verantwoordelijk voor de GBA.

Met een centraal systeem behoort 7x24 uur plaatsonafhankelijke dienstverlening in de toekomst tot de mogelijkheden. Daarnaast vereenvoudigt een centraal systeem het behalen optimale gegevenskwaliteit en biedt het gemeenten zicht op kostenbesparingen.

Aanbestedingsstrategie

Voor het afronden van GBA-Verstrekkingen en het realiseren van het Burgerzakensysteem-Kern – met inbegrip van architectuur, ontwerp, ontwikkeling, testen en overdracht naar beheer – zal het programma een openbare Europese aanbesteding starten voor een nieuwe raamovereenkomst met maximaal acht partijen. Deze raamovereenkomst zal gelden voor een periode van twee jaar (2010–2012) met de optie om te verlengen tot 2015. Er is gekozen voor acht partijen om ruimte te bieden aan een mix van bestaande en nieuwe leveranciers met kennis van de gemeentelijke processen en e-overheid. De opdrachten binnen deze raamovereenkomst zullen per onderdeel of een logische combinatie van onderdelen, ook wel bouwstenen genoemd, in de vorm van minitenders worden uitgezet.

Elke bouwsteen wordt uitgevraagd bij alle leveranciers binnen deze raamovereenkomst. Deze leveranciers leveren de resultaten van de bouwstenen aan het programma mGBA op. Om vast te stellen of de bouwsteen naadloos past in het geheel, wordt een test- en acceptatieomgeving ingericht onder de titel «Modernodam». In deze omgeving wordt de werking van het moderne GBA-stelsel binnen de e-overheid uitgetest.

Om optimaal gebruik te maken van de kennis van marktpartijen, wordt er een expertplatform ingericht waarin alle leveranciers binnen deze raamovereenkomst zitting hebben en samenwerken.

Tot slot

Met deze twee besluiten zijn de bestuurlijke voorwaarden voor het realiseren van het programma mGBA vervuld. De uitvoering van het programma verloopt volgens planning en de komende maanden zullen de eerste concrete resultaten voor verbeteringen van GBA-Verstrekkingen worden opgeleverd. Over de verdere voortgang van het programma mGBA wordt u zoals toegezegd geïnformeerd in het kader van rapportage Grote ICT-projecten.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.