Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027859 nr. 142

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 142 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2019

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij bij brief van 9 juli 2019 verzocht om haar een planningsoverzicht te doen toekomen van de stukken met betrekking tot de Wet BRP die ik voornemens ben aan de Kamer te sturen.

In reactie op dit verzoek kan ik melden dat de ambtelijke voorbereiding van een wetsontwerp tot aanpassing van de Wet BRP bijna is afgerond. De voorgestelde wijzigingen hebben onder andere betrekking op het invoeren van een wettelijke verplichting tot het ambtshalve registreren van een persoon op een briefadres, het uitbreiden van de mogelijkheden voor registratie van gegevens betreffende levenloos geboren of vóór de eerste inschrijving van de ouder overleden kinderen en het opnemen van een experimenteerartikel op grond waarvan bij algemene maatregel van bestuur tijdelijk kan worden afgeweken van bepalingen in de wet. De laatstgenoemde wijziging is bedoeld voor het uitvoeren van experimenten met het oog op aanpassing en vernieuwing van de basisregistratie in het kader van het persoonsinformatiebeleid van de overheid en de beleidsdoelstellingen op het terrein van de informatiesamenleving.

Tevens is in het wetsontwerp een wijziging van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES opgenomen, waarmee het registreren van levenloos geboren of vóór de eerste inschrijving van de ouder overleden kinderen ook in de basisadministraties van de openbare lichamen mogelijk wordt.

Ik verwacht het wetsontwerp binnen enkele weken in consultatie te kunnen brengen. De indiening van het wetsvoorstel bij de Kamer is voorzien in het voorjaar van 2020. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding op 1 januari 2021.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops