27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 140 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2019

Met genoegen bied ik u hierbij de rapportages aan van twee onderzoeken die recent zijn verricht over de Basisregistratie Personen (BRP).

Het gaat om het onderzoek dat het CBS – evenals in 2016 – in het najaar van 2018 in mijn opdracht heeft verricht naar de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)1.

Het tweede onderzoek – door de Ockham Groep en Kafkabrigade – gaat over de lastenreductie voor de burger als gevolg van het gebruik van de BRP door overheidsorganen2. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft dit onderzoek op mijn verzoek laten verrichten.

De kwaliteit van de BRP is stabiel

Uit het CBS-onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP stabiel en vrijwel gelijk is aan die in 2016.

Op persoonsniveau is de kwaliteit 96,3%. Dat betekent dat in 96,3% van de gevallen de personen die in de BRP op een adres staan ingeschreven, er ook daadwerkelijk wonen.

Op adresniveau is de kwaliteit 93,8%. Hiermee wordt bedoeld dat in 93,8% van de gevallen alle in de BRP ingeschreven personen op een bepaald adres daar ook daadwerkelijk wonen.

Deze uitkomsten laten zien dat de adresgegevens in de BRP betrouwbaar zijn en dus relevant voor de overheidsorganisaties die er gebruik van maken.

De BRP leidt tot een aanzienlijke lastenreductie voor burgers

In de onderzoeksrapportage van de Ockham Groep/Kafkabrigade wordt gesteld én geïllustreerd dat de BRP tot een aanzienlijke lastenreductie voor de burgers heeft geleid. Op basis van tien nauwkeurig onderzochte overheidsprocessen en door extrapolatie wordt de lastenreductie voor de burger in de periode 2014 – 2018 geschat op € 130 miljoen. Dit dankzij het gebruik van de BRP. Ik vind deze uitkomst van belang, omdat hiermee de aanname dat de BRP tot een lastenvermindering voor de burger heeft geleid, wordt onderbouwd.

Overigens worden in deze onderzoeksrapportage ook suggesties gedaan om – met gebruikmaking van de BRP – de regeldruk voor burgers nog verder te verminderen. In de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 6.5, en met name in de zogenaamde «Verbeterparagraaf», zal ik inhoudelijk reageren op deze suggesties.

Het rapport van de Ockham Groep/Kafkabrigade en de rapportage van het CBS worden beide gebruikt bij de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 6.5, i.c. Reisdocumenten en Basisadministratie Personen. Deze beleidsdoorlichting zal ik voor het eind van dit jaar aan uw Kamer aanbieden.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven