Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927859 nr. 134

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 134 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2019

Met deze brief voldoe ik, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) in het ordedebat van 29 januari 2019, om in te gaan op de kwestie dat dak- en thuislozen moeilijkheden ondervinden bij de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) (Handelingen II 2018/19, nr. 46, item 27). Tevens bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Peters (CDA) over dak- en thuislozen die zich niet kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze vragen werden ingezonden op 28 maart 2019 (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 2393).

De problemen die spelen rond het inschrijven van personen bij gemeenten hebben mijn aandacht. Beslissen over de inschrijving van iemand in de BRP is voor gemeenten niet altijd eenvoudig, zeker niet als het om inschrijving op een briefadres gaat, wat bij dak- en thuislozen het geval is. Als een burger aangeeft geen woonadres (meer) te hebben, gaat daar vaak complexe sociale problematiek achter schuil. Bovendien is er waakzaamheid nodig, omdat ook vanuit frauduleuze motieven om een briefadres kan worden gevraagd.

Echter, elke persoon die (naar verwachting) binnen een half jaar ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven worden als ingezetene in de BRP. Op 11 maart jl. heb ik bijgevoegde brief1 gestuurd aan alle gemeenten om aandacht te vragen voor de problematiek en te wijzen op de verplichting.

Op 15 maart jl. heb ik uw Kamer, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geantwoord op de Kamervragen2 van het lid Jasper van Dijk (SP) en Kamervragen van de leden Peters en Van der Molen (CDA), waarbij ik nader ben ingegaan op de verplichting tot inschrijving en op de aanpak van de problematiek.

Ik heb daarbij ook gemeld dat in voorkomende gevallen het Ministerie van BZK bijvoorbeeld naar aanleiding van signalen van maatschappelijke organisaties zoals Federatie Opvang of Bureau Straatjurist contact opneemt met de betreffende gemeente om te bespreken of de juiste afweging is gemaakt. Ik meldde ook dat de ministeries van VWS en BZK hebben afgesproken in het kader van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren te acteren bij signalen over het (mogelijkerwijs) niet juist omgaan met aanvragen van dak- en thuisloze jongeren voor een briefadres door gemeenten. Om de behandeling van signalen te stroomlijnen, is in maart bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een meldpunt ingericht, waar maatschappelijke organisaties problemen met inschrijvingen in de BRP kunnen melden. Ze kunnen dat doen via het e-mailadres info@rvig.nl onder vermelding van «briefadres».

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nrs. 1909 en 1910.