Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927859 nr. 130

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Ontvangen ter Griffie op 18 december 2018.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 15 januari 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 16 januari 2019.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2018

Hierbij zend ik u het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit BRP en het Besluit BSN1.

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 3.3, vierde lid, van de Wet basisregistratie personen en heeft betrekking op de aanwijzing van werkzaamheden die worden verricht door gecertificeerde instellingen als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet in verband met het uitvoeren van jeugdreclassering als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee is de voorhangprocedure niet van toepassing op de overige wijzigingsbepalingen van het Besluit BRP en het Besluit BSN die in het ontwerpbesluit zijn opgenomen.

Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de nota van toelichting2.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.